بررسی قابلیت اجرایی"برنامه ریزی درسی دانشگاه محور"در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت اجرایی برنامه ریزی درسی دانشگاه محور در دانشگاه فرهنگیان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 99-98 بوده است. از این جامعه آماری، 60 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای برای شرکت در نمونه انتخاب شده است و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعضای علمی دانشگاه فرهنگیان دارای دانش ، نگرش و مهارت کافی در زمینه اجرای برنامه ریزی درسی دانشگاه محور می باشند ولی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای برنامه ریزی درسی دانشگاه محور از امکانات مناسب برخوردار نیست. همچنین بین جنسیت و مولفه نگرش اعضای هیات علمی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد (05/0>P). اما این رابطه بین جنسیت و مولفه های دانش و مهارت مشاهده نشده است (05/0< P).

کلیدواژه‌ها


ادیب منش، مرزبان؛ علی عسکری، مجید؛ موسی پور ، نعمت الله(1390). امکان سنجی اجرای برنامه ریزی درسی مدرسه محوردر دبیرستان های شهر کرمانشاه، فصلنامه پژوهش های برنامه درسی، دانشگاهشیراز، 1 ( 2):104-81.
##
ارمحمدیان، محمد حسین (1381). امکان سنجی و راهکارهایی برای غیر متمرکز کردن نظام آموزشی و تفویض اختیارات، مجله دانش و پژوهش،2 (13 ): 14-1.
##
تسلیمی، محمدسعید(1383). توصیف و تحلیل روند بخش آموزش عالی طی برنامه اول، دوم و سوم توسـعه جمهوری اسلامی ایران، تهران، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
##
زین الدینی میمند، زهرا؛ و موسی پور نعمت الله(1384). آمادگی اعضای هیات علمی برای پذیرش برنامه ریزی درسی غیر متمرکز درنظام آموزشی، ارائه شده در همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی،دانشگاه کرمان.
##
شافعی، رضا (1389). تمرکز و عدم تمرکز در برنامه درسی تربیت معلم، تهران: دهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران.
##
شورای عالی انقلاب فرهنگی( 1390). سند نقشه جامع علمی کشور، ابلاغیات مقام معظم رهبری. بازیابی شده در 11 دی 1393 از تارنما http://www.urmia.ac.ir/sites/www.urmia.ac.ir/files:
##
فتحی و اجارگاه، کورش (1383).بررسی قابلیت اجرایی الگوهای مختلف تصمیم گیری در برنامه های درسی مدارس کشور، نشریه انجمن مطالعات برنامه درسی، ایران.1(1):43-25.
##
فتحی واجارگاه، کورش (1383). امکان سنجی مشارکت معلمان در فرآیند برنامه ریزی در نظام آموزش و پرورش ایران، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری های آموزشی، تهران. وزارت آموزش و پرورش.
##
فتحی­واجارگاه، کورش؛ و مومنی مهمویی، حسین( 1387). بررسی نقش عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه­ریزی درسی دانشگاهی، آموزش عالی ایران، 1(1): 165-139.
##
سبحانی نژاد، مهدی؛ راهنما، اکبر؛ شاه حسینی، نجیبه(1390).بررسی چالش های تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاههای دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی در 89-1388. فصلنامه پژوهش و برنامه درسی در آموزش عالی5( 59):68-47.
##
عطاران،  عاطفه؛ موسی پور، نعمت الله؛ عطاران، محمد؛ حسینی خواه،علی (1398). طراحی و اعتباربخشی الگوی »بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران« فصلنامه پژوهش های برنامه درسی، دانشگاه خوراسگان، 16 ( 2)،(34):33-14.
##
موسی پور، نعمت الله (1387).تمرکز و عدم تمرکز در فرآیند برنامه ریزی درسی، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
##
نوروززاده ، رضا؛ محمودی، رضا؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم؛ و فتحی واجارگاه،کورش(1384). تفویض اختیار برنامه ریزی درسی به دانشگاهها گامی در جهت تمرکز زدایی از برنامه درسی در نظام  آموزش عالی کشور، ارائه شده در همایش تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی، دانشگاه کرمان.
##
یمانی، نیکو ؛نصر اصفهانی، احمدرضا؛ صبری، محمدرضا (1388) .روند بازنگری برنامه های درسی رشته های علوم پزشکی در کشور، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ، 4(16)، 25-4.
##
نصر اصفهانی، احمدرضا (1381). برنامه درسی مدرسه محور، چالش ها و چشم اندازها، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، 14(2):226-207.
##
نصراصفهانی، احمد رضا؛ اعتمادی زاده، هدایت الله؛ نیلی،محمدرضا(1386).برنامه درسی و طراحی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی|، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
##
نصراصفهانی، احمدرضا؛ نیلی، محمدرضا؛ و اعتمادی زاده، هدایت الله(1399). رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی، تهران: سمت.
##
نیلی، محمدرضا، نصر اصفهانی، احمد رضا(1384). الزام ها و آسیب وضع های برنامه ریزی درسی دانشگاه محور  در کتاب قلمرو برنامه درسی در ایران (ارزیابی موجود و ترسیم چشم انداز مطلوب) تهران: انتشارات سمت.  
##
وقایر زمهری، زهرا، کرمی، مرتضی، جعفرثانی،حسین(1398). چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 91.
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1379).  آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها. بازیابی شده در 8 دی 1393 از تارنما:  https://vpap.um.ac.ir/images/84/baeneme_rizi_darsi/aeen_name/barnamerizivagozari1.pdf
##
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1388).  سند تحول علم و فناوری، ابلاغیات مقام معظم رهبری. بازیابی شده در 10 دی 1393 از تارنما:
##
Asian Development Bank (2001); Education and National Development in Asia: Trends, Issues, Policies and Strategie.s.
##
Adams, D. And A. Goldbard. (2013). Comprehensive cultural policy for the state of California. C. A: icd@wwcd.org [8.21.2002].
##
Ben – Peretz (2004). Teacher as curriculum. Makers In: Hussein,T. and Postleth Waite T. N (Eds) International Encyclopedia of education. Pp 1253-1257 – England: PERGAMOW.
25. Gazile, haim. (2002). School based management: tneory, research and practice Colombo: karunarvatne and sonslth.
##
  Helton s. p. (2000) Factors that influnce Higher Education Faculty involvement in curriculum and insruction. in Partial FullFillment of The Reguirements For The Degree Doctor of Philosophy. university of Virginia.
##
Wolf،peter(2007): A model for facilitating curriculum development in higher education:a faculty-driven،data-informed، and educational developer- supported approach. Inwww.interscience.wiley.com. (2009-11-16).
##
iu, N R. (2009); Decentralization and Marketisation of Adult and Continuing Education: A Chinese Case Study ; International Journal of Educational Development, Vol. 29, pp. 1313- 1323.
##
  Levenburg, M. (2009); A Model for Effective Curriculum Development in Operations Management the Union. The Journal of school Health, 84 (12) 125-146.
##
Muta, H. (2006); Deregulation and Decentralization of Education in Japan ; Journal of Educational, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan Administration,Vol. 38, No. 5, pp. 455-467.
##
Mazzoli, j. A. (2010); Faculty Perceptions and Their Influence on the Curriculum in Higher Education; Doctoral Dissertation in University of South Carolina, P. ١٣٥.
##
Magzamen. S (2018). Kichin Asthma: school based Asthma Education inan urban community, The Journal of school Health, 78 (12) 655-665.
##
Marsh C; Day,C;Hanny, L,And Mc Cutcheon, G.(2001). Reconceptualization school-based Curriculum development, New York:  the Falmer press, p.(49).