تدریس درس علوم پایه اول دوره ابتدایی به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تدریس درس علوم پایه اول ابتدایی به روش برنامه‌ی آموزش فلسفه برای کودکان انجام گرفت. ابتدا دو مدرسه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و سپس پایه اول یک مدرسه به عنوان گروه کنترل و پایه اول مدرسه دیگر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش به مدت دو ماه طبق روش آموزش فلسفه برای کودکان (لیپمن،1970) آموزش دیدند و گروه کنترل به روش معمول مدرسه آموزش را ادامه دادند و پس از دو ماه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته از درس علوم بود و نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری داشته است و تدریس علوم به روش برنامه‌ی آموزش فلسفه برای کودکان باعث افزایش یادگیری دانش‌آموزان می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد از روش برنامه‌ی آموزش فلسفه برای کودکان به عنوان روش تدریس درس علوم استفاده شود.
کلمات کلیدی: درس علوم، پایه اول دوره‌ی ابتدایی، فلسفه برای کودکان

کلیدواژه‌ها