تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی،دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی از حیث میزان برخورداری از مقوله‌های تربیت شهروند ایرانی-اسلامی، اجتماعی‌– سیاسی، قانون‌پذیر و قانون‌گرا می‌باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی برای تحلیل متن کتب و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل اهمیت مقوله‌های تربیت شهروندی استفاده شده است. برای محاسبه قابلیت اعتماد از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد همه مولفه‌های تربیت شهروند ایرانی-سلامی در کتب مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در این بین، نوعدوستی، ارزشمندی و وطن دوستی در زمره مهمترین مقوله‌ها در این کتب محسوب می‌شود. همچنین نتایج حوزه تربیت شهروند جتماعی‌– سیاسی نشان می‌دهد که مؤلفه‌های تقویت و ترویج عواطف انسانی و سجایایی اخلاقی و اخلاق نیکو و پسندیده، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظر در مدرسه و کلاس، وجود حس همنوع دوستی در رفتار با غیر ایرانی‌ها و نزاکت و تعامل سازنده بر جلوگیری از مجادلات به ‌صورت مشترک در هر دو کتاب مورد تأکید قرار گرفته است؛ ولی همه مولفه‌های تربیت شهروند قانون پذیر و قانون‌گرا در کتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و در این حیطه فقط تقویت روحیه حاکمیت قانون و مقررات اجتماعی در زمره مهم‌ترین مقوله‌ در این کتب محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها