اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه مشاوره، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر تبیین اثر بخشی نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه در شهرستان خمین بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری کلیه ی دانش آموزان دخترپایه اول متوسطه شهرستان خمین بوده اند. به شیوه خوشه ای تک مرحله ای از میان مدارس دولتی شهرستان خمین دو مدرسه دخترانه مقطع متوسطه به تصادف انتخاب و پرسشنامه انگیزش تحصیلی روی دانش آموزان اجراشد و از بین کسانی که نمره کمتری گرفتند تعداد 40 نفر انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت شش هفته 5/1 ساعته تحت آموزش نظریه سوپر قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. پس آزمون اجرا و یک و نیم ماه بعد پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه در افزایش انگیزش تحصیلی و برخی از ابعاد آن: گرایش به پیشرفت، وابستگی اجتماعی، شهرت طلبی، پاداش های مادی، قدرت طلبی، عزت نفس و اتکاء به نفس در مرحله پس آزمون وجود دارد به عبارتی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی تاثیر معنادار داشته است.

کلیدواژه‌ها


آزاد ارمکی، تقی ( 1389 )، نظریه های جامعه شناسی، تهران: سروش ( انتشارات صدا و سیما )، چاپ ششم.
آقایی ، اصغر ؛ جلالی، داریوش و نظری، فرحناز (1390)، " تاثیر مشاوره گروهی به روش یادگیری کرامبولتز بر نگرش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی های آینده تحصیلی- شغلی و پیشرفت تحصیلی" ،مجله مطالعات آموزش و یادگیری، (2) 3، 25-1.
ابوالقاسمی، عباس؛ کیامرثی، آذر؛ آریان پور، سعید و درتاج، فریبرز (1385)، " بررسی ارتباط ابهام نقش ، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ورزشکار" ، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (2) 40، 54-39.
استادی، علی رضا (1384). بررسی رابطة خلاقیت، انگیزش تحصیلی و مهارت‌های شناختی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطة شهرستان داراب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
       شهنی ییلاق، منیجه، بنابی مبارکی، زهرا، شکرکن، حسین(1384). "بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی(خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف های عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهراهواز"، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره3، سال12 ،شماره3، صص: 76-47.
شفیع آبادی، عبدالله (1392)، راهنمایی ومشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل ( با تجدید نظر کلی و اضافات) ، تهران: انتشارات رشد، چاپ بیست و سوم.
عباس زاده، محمد؛ علی زاده اقدام، محمد باقر و کوهی، کمال ( 1387)، " عوال فردی و اجتماعی موثر بر انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه" ، نشریه مطالعات جامعه شناختی، (1)1، 73-47.
لطفی عظیمی، افسانه و ابراهیمی قوام، صغری ( 1394)،" سبک های انگیزش و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی"، مجله روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی،43، 257-247..
نعیمی حسینی، فخر الزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزی، محمود؛ شقاقی، فرهاد و کاوه، محمد حسین           ( 1390)، تاثیر یادگیری موقعیتی تلفیقی بر انگیزش تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان، مجله پژوهش های برنامه درسی، (2)1، 200-177.
یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا؛ فیروزنیا، سمانه (1388)، " ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان "، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 109، ص 85-79.
Fairchild, A. J., Horst, S. J., Finney, S. J., Barron, K. E (2005),“ Evaluating existing and new validity evidencefor the Academic Motivation Scale”. Contemporary Educational Psychology, 30(3), 331-358.
Martin, A.J., Marsh, H.W., & Debus, R.L (2001b), “ Self-handicapping and defensive pessimism: Exploring a model of predictors and outcomes from a self-protection perspective”. Journal of Educational Psychology, 93, 87-102.
Miles, Jean (2008). The Impact of a Career DevelopmentProgramme on Career Maturity and Academic Motivation. degree of Master of Social Sciencein, the Department of Psychology at Fort Hare University (East London Campus.
Ulusoya , Fatma Merve & Önena, Aysem Seda (2014), “ The Effects Of The Professional Maturity Levels Of Secondary School Students On Their Academic Motivations “.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 1153 – 1157.
Pintrich, P. R., & Schunk, D. H(2002)  ,  Motivation in education: Theory, research, andapplications. Columbus, OH: Merrill
 Sarwar, Aamir, Aftab, Hira, Arif, Amna; Mushtaq, Sadia (2014), Impact of career Development Programs on Academic Motivation and Career Maturity of Students. Journal Basic Applied science research, 4 (6)110-118.
Schunk, D. H (2005), Self-efficacy and achievement behaviors.Educational Psychology Review,1,173–208
Zunker, V. G (2006), Career counseling: Applied concepts of life planning, Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.