اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین افلاکی فرد

مطالعات برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

h.a.f.1352gmail.com
+987132320810

جانشین سردبیر

دکتر علی شیروانی شیری

علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

ali_shiravaniyahoo.com
0000-0002-0871-5735

اعضای هیات تحریریه

دکتر صغری استوار

روانشناسی تربیتی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

s_stovaryahoo.com
+987137222070

دکتر حسین افلاکی فرد

مطالعات برنامه ریزی درسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

h.a.f.1352gmail.com
+987132280701

دکتر علی اکبر امین بیدختی

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران.

aaminbeidokhti.profile.semnan.ac.ir
a.aminbeidokhtisemnan.ac.ir
02333623300

سیدامیر امین یزدی

روانشناسی تربیتی و مشاوره استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

yazdi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
yazdium.ac.ir
05138805850

دکتر صمد ایزدی

مطالعات برنامه ریزی دسی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، ایران.

s.izadiumz.ac.ir
01135302682

دکتر سعید بهشتی

فلسفه و تعلیم و تربیت اسلامی استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، داشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

beheshtiatu.ac.ir
02148393202

دکتر منصور بیرامی

روانشناسی استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، ایران.

dr.bayramiyahoo.com
04133340081-9

دکتر حیدر تورانی

مدیریت آموزشی استاد تمام سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران.

heidar_tooraniyahoo.com

دکتر حسین جنا آبادی

روانشناسی استاد تمام دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadiped.usb.ac.ir
05431136817
0000-0002-4373-9353

دکتر ژیلا حیدری

مطالعات برنامه ریزی دسی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

zh_heidariyahoo.com
+987132280701

دکتر محمد خیر

روانشناسی تربیتی استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ایران.

m_khayyeryahoo.com
+987136276708

دکتر اکبر رهنما

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، ایران.

rahnama_akbar43yahoo.com
02151212405

دکتر سید حمید رضا علوی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد تمام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه کرمان، ایران.

hamidreza_rezayahoo.com.hk
03413202428

دکتر سید ابراهیم میرشاه جعفری

مطالعات برنامه ریزی درسی استاد تمام دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، ایران.

sebrahimjafariyahoo.com
03137935443

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر محمد عطاران

مطالعات برنامه ریزی درسی استاد گروه برنامه درسی و تکنولوژی آموزشی، دانشکده آموزش، دانشگاه مالایا، کوالالامپور، مالزی

attaranum.edu.my
+60379675134

پروفسور اسلام فطار

استاد تمام دانشگاه استلنبوش، بخش مطالعات سیاست آموزش، آفریقای جنوبی.

afataarsun.ac.za
+27 21 808 2281

پروفسور مگمت نور دیویدز

استاد تمام بخش مبانی آموزش، دانشگاه آفریقای جنوبی.

scholar.google.co.za/citations?user=B9SGu4AAAAAJ&hl=en
davidsnoor56gmail.com
0000-0003-2894-3951

ویراستار ادبی

زینب دهقانی

زبان و ادبیات فارسی ویراستار فارسی

.
zidehghani2000gmail.com
+987132280701

ویراستار انگلیسی

دکتر علی شیروانی شیری

زبان انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

.
ali_shiravaniyahoo.com
+987132320810
0000-0002-0871-5735

مدیر داخلی

بهرام اسماعیلی

مدیریت منابع انسانی پرسنل دانشگاه فرهنگیان

cfu.journalgmail.com
+987132283061
0000-0002-7671-550X