واکاوی آسیب های دوره مهارت آموزی ماده 28: مطالعه کیفی دیدگاه مهارت آموزان دبیری ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی دوره یک ساله مهارت آموزی ماده 28 دانشگاه فرهنگیان و چالش های این دوره اعم از نحوه ی اجرای دوره، دروس دوره، کارآموزی و آزمون اصلح از منظر مهارت آموزان است. این پژوهش در قالب رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی انجام گرفته است. بر اساس نمونه گیری هدفمند، 31 مهارت آموز رشته ی دبیری ریاضی دانشگاه فرهنگیان-پردیس شهید باهنر اصفهان که در سال 98-1397 مشغول گذراندن دوره ی مهارت آموزی تحت عنوان مهارت آموزان ماده 28 بودند در این پژوهش مشارکت داشتند. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت، از پرسش نامه های باز پاسخ در ابتدای دوره، انتهای نیم سال اول و پایان دوره یک ساله مهارت آموزی استفاده شد و روایی آن ها مورد تایید متخصصین علوم تربیتی قرار گرفت. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، مهارت آموزان موافق برگزاری دوره در دو نیم سال تحصیلی نبودند و نقدها و پیشنهاداتی برای اصلاح دروس در نظر گرفته شده برای دوره و همچنین نحوه ی اجرا و ارزشیابی دوره داشتند.

کلیدواژه‌ها