بررسی و مقایسه عملکرد حرفه‌ای معلمان فارغ‌التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

3 ستادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد حرفه‌ای معلمان فارغ‌التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از نظر روش از نوع علی – مقایسه‌ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان فارغ‌التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی و علوم انسانی در شهر شیراز بود. برای تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 نفر در دو گروه (100 نفر دارای دیپلم تجربی و ریاضی و 100 نفر دارای دیپلم علوم انسانی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه عملکرد حرفه ای پاترسون(1990) بود. داده‌های گردآوری‌شده در دو سطح مورد تجزیه‌وتحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تست ( t-test) گروهای مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد حرفه ای و ابعاد آن در معلمان فارغ التحصیل رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه فرهنگیان دارای دیپلم تجربی و ریاضی با دارندگان دیپلم علوم انسانی تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین تمامی ابعاد عملکرد حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دارای دیپلم تجربی و ریاضی نسبت به فارغ التحصیل دارای دیپلم انسانی پایین تر است.

کلیدواژه‌ها