رابطه تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجربه‌ی دوره‌ی آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان فرهنگیان فارس انجام گرفت. این مطالعه یک بررسی توصیفی- همبستگی است که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 اجرا گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان فارس بود. نمونه پژوهش شامل 310 نفر بود که به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه دوره آموزشی و پرسشنامه رویکرد مطالعه‌ی عمل فکورانه استفاده شد که روایی و پایایی آن-ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضرایب همبستگی، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون) استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، بین تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه‌ی عمل فکورانه در دانشجویان همبستگی معناداری مشاهده شد (001/0P= و 53/0r=). یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین مؤلفه‌های پیش‌بین(تجربه‌ی دوره آموزشی و مؤلفه‌های آن)، تنها مؤلفه مهارت‌های کلی از توان پیش‌بینی مناسبی برای مطالعه عمل فکورانه برخوردار است(001/0P=). با توجه به رابطه تجربه دوره آموزشی و میزان بهره‌گیری از مطالعه‌ی عمل فکورانه پیشنهاد می‌گردد برنامه‌ریزان و اساتید به مطالعه‌ی عمل فکورانه و تاثیرگذاری آن بر میزان حرفه‌ای شدن دانشجو معلمان توجه بیشتری مبذول نمایند.

کلیدواژه‌ها