رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پرسنل دانشگاه فرهنگیان

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان شیراز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی - همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهر شیراز در سال تحصیلی 95-1394 بود که تعداد 168 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های جو دانشگاه اجاقی (1377)، باورهای دینی خدایاری و غباری بناب (1374) و شادکامی آکسفورد (1990) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین بعدهای مشارکت و دانشجو محوری با باورهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین ابعاد جو دانشگاه بین بعدهای ارتباطات، مشارکت و دانشجومحوری با شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها