تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضوهیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

3 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

چکیده: از مزایای آموزش مجازی، اپلیکیشن‌های هوشمند است که در آموزش رسمی و غیر رسمی به دلیل سهولت استفاده، فضای جذاب و بازخورد فوری میزان کاربردشان زیاد است. باکمک این اپلیکیشن‌ها فضای ارتباط و مشارکت و یادگیری می-توان ایجاد کرد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمندآموزش ریاضی ، بر مهارت های حل مساله دانشجویان مقطع کارشناسی بود. روش‌ پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر سال اول دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 96-1395 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس سی نفر انتخاب و بصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه مهارت‌های حل مسأله هپنر و پترسون با پایایی 76/ و پرسش‌نامه گرایش اجتناب-حل مسأله لانگ و کسیدی با پایایی 77/ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش در متغیر حل مسأله و گرایش-اجتناب بود.

کلیدواژه‌ها