اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دبیرآموزش وپرورش کرمانشاه، ایران.

2 دبیر مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب، ایران.

3 کمیته امداد امام خمینی، شهرستان سرپل ذهاب، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر بررسی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب، آوری؛ کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان انجام گرفته است. مطالعه به روش شبه آزمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان در سال1396بودند. به روش نمونه‌گیری خوشه ای جند مرحله ای، تعداد60 نفر به شیوه دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند(30نفرآزمایش و 30نفرکنترل). برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه استاندارد تاب آوری و پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه رفتار ناسازگارانه استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ‌ها نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معنی دار وجود دارد(p=0.001). همچنین بین گروه ها از لحاظ خرده مقیاس‌های‌ تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه تفاوت معنی دار یافت شد(p<0/05). به نظر می رسد استفاده از آموزش مهارت های کنترل خشم، به خوبی توانسته است در افزایش تاب آوری ، کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای ناسازگارانه آموزش دیدگان تأثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها