بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روان‌شناختی اساسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان،ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روان‌شناختی اساسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول انجام گردید. در این مطالعه با بهره‌گیری از روش‌شناسی آمیخته تبیینی -متوالی تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس به‌منظور مشخص کردن وضعیت نیازهای روان‌شناختی دانش‌آموزان از پرسشنامه نیازهای روان‌شناختی اساسی دانش‌آموزان در مدرسه (تیان و همکاران، 2014) استفاده شد. در بخش کیفی بر اساس شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین معلم‌ها، نمونه‌ها انتخاب شدند. در بخش کمی 150 دانش‌آموز از طریق شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده پرسشنامه پاسخ دادند. در بخش کیفی نیز 15 نفر از معلمان از مدارس بخش انتخاب شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که میزان ارضای نیازهای روان‌شناختی اساسی در دانش‌آموزان دختر و پسر منطقه نسبتاً پایین است. علاوه بر این نتایج مصاحبه‌ها نشان داد که فرهنگ و بافت مدرسه و سازمان، عدم توجه به انگیزش درونی دانش‌آموزان، دانش ناکافی معلمان در زمینه نیازها و ابهام نقش در این زمینه و انگیزش ناکافی معلمان از مهم‌ترین عوامل بازدارنده بودند.

کلیدواژه‌ها