ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع‌پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان‌دهنده( درس پژوهی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر آموزش و پرورش شهرستان نی ریز، ایران.

2 آموزگار شهرستان نی ریز، ایران.

چکیده

روش پژوهش حاضر، درس پژوهی است. پژوهش حاضر بر روی دانش‌آموزان پایه سوم آموزشگاه شهدای مشکان ( دو کلاس 15 و 18 نفره) شهرستان نی‌ریز که در سال تحصیلی98-97 در این مدرسه مشغول به تحصیل بوده‌اند، انجام گرفت و از داده‌های کمی و کیفی استفاده شد. داده‌های کیفی شامل مشاهده فعال دو کلاس درس ریاضی پایه سوم در فرایند درس پژوهی، مصاحبه‌ با معلمان جهت درک تاثیر درس پژوهی بر ارتقاء کیفیت آموزش و دست‌یابی به یادگیری معنادار، بررسی طرح درس‌ها، خودارزیابی معلمان، نظرات ناظران و ارزیابان بیرونی و دانش‌آموزان پایه سوم در مورد تاثیر درس‌پژوهی بر یادگیری آن‌ها از خاصیت توزیع‌پذیری ضرب است. داده‌های کمی شامل نتایج آزمون ریاضی پایه سوم قبل و بعد از اجرای درس‌پژوهی است.
جهت آموزش با کیفیت مفهوم خاصیت‌توزیع‌پذیری ضرب، توجه به پیش‌دانسته‌های دانش-آموزان درباره جمع‌ها و توانمندی آنان در ضرب‌ها و خاصیت‌های آموخته‌شده ضرب‌ها برای پیدا کردن نقطه شروع تدریس و استفاده از این مفاهیم به عنوان پیش‌سازمان‌دهنده‌های مقایسه‌ای و نمایشی موجب تحکیم ساختارشناختی و یکپارچه‌سازی مفهومی مطالب و یادگیری‌معنادار و تلفیقی این مبحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها