بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان کلاس ششم ناحیه 4 شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، تعداد 232 نفر پسر(107) و دختر(125) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خودنظم‌دهی تحصیلی(کانل و ریان، 1987) و پرسشنامه اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه(ویگا، 2016) بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیر خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق دانش‌آموزان در مدرسه همبستگی معنی‌دار و مثبت وجود دارد. همچنین از دیدگاه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز، خود نظم دهی تحصیلی دانش‌آموزان در مدرسه، پیش‌بینی کننده مثبت و معنی‌دار اشتیاق آنان در مدرسه است.

کلیدواژه‌ها