بررسی اثر بخشی فناوری نانو در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان؛ ایران.

چکیده

دستیابی به اهداف آموزشی نیازمند نیروهای متخصص و کارآمد می باشد بنابراین دانشگاه فرهنگیان که به تعلیم دانشجو معلمان می پردازد و در نهایت آموزش و پرورش که مسئول پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان می باشند، باید به برنامه ریزی در زمینه آموزش پایه ای و اصولی نانو فناوری در برنامه درسی همت گمارند جامعه آماری این پژوهش را دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در شهر یزد به تعداد 420 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه با فرمول کوکران 201 نفر به دست آمده است. در این بررسی دو روش نمونه خوشه ای چند مرحله ای وتصادفی ساده به کار رفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از اعتبار صوری و پایایی لازم برخوردار است. به منظور آزمون فرضیات از دو آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل مسیر از نوع همبستگی پیرسون استفاده‌ شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دانشجو معلمان تمایل دارند که دانش آموزان با این علوم نوین آشنا شوند و منجر به درک عمیق تر مفاهیم و انتقال اثر بخش تر آموزش از یک سطح به سطح دیگر گردد.

کلیدواژه‌ها