نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش ریاضی با استفاده از تخته های هوشمند بر یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان پایه ی ششم انجام می شود. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ناحیه دو کرمانشاه در سال تحصیلی 1397-1396 است. حجم نمونه 30 دانش آموز که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش شامل 15 نفر و گروه کنترل نیز شامل 15 نفر بودند. روش نمونه گیری خوشه ای است که به صورت هدفمند از نمونه ی در دسترس انجام شد. جهت سنجش مؤلفه نقش تخته هوشمند بر یادگیری و یادداری از پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید و برای سنجش میزان شوق به یادگیری دانش آموزان، پرسش نامه 8 گویه ای Hoyle و همکاران استفاده شد و به کمک نرم افزار spss22 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در مرحله‌ نهایی داده ها‌ی حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف - اسمیرنف متغیرها مورد تجزیه ‌و تحلیل و نتایج نشان داد که تخته هوشمند بر یادگیری، یادداری و شوق یادگیری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها