ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه فرهنگیان, ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی و دبیر جغرافیا شهرستان تنگستان ، استان بوشهر، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوایی کتاب جدید التالیف جغرافیای(3)کاربردی پایه دوازدهم انسانی( چاپ اول 97)وبررسی قابلیت درک وفهم آن توسط دانش آموزان براساس سه شاخص خوانایی سنجی فلش، فرای وگانینگ انجام گرفته است.تحلیل محتوا با رویکرد سنجش خوانایی یکی از شیوه های ارزشیابی قابلیت فهم پیام های متنی است. این مطالعه در پی دستیابی به این مهم بود که کتاب نام برده از نظر اصول برنامه ریزی محتوایی ،تا چه میزان با فرمول های خوانایی سنجی مذکور مطابقت دارد. جامعه آماری، محتوای کتاب جغرافیای کاربردی (3)پایه دوازدهم انسانی بودکه سه نمونه صد کلمه ای از اول، وسط وآخر کتاب انتخاب شد.نتایج پژوهش نشان داد که میزان خوانایی منبع مورد نظر با توجه به تکنیک فلش وگانینگ با سطح پایه دوازدهم و کمی بالاترتناسب دارد اما براساس روش فرای سطح خوانایی این کتاب درسطح اوایل دانشگاه است.فرایند تنظیم مطالب از نظر تعداد جملات در بخش های ابتدایی وسط وانتهایی نشاندهنده این است که اصل ساده به دشواری مطالب با توجه به تکنیک های خوانایی سنجی فلش وفرای رعایت نشده ومحتوای متن کتاب از سطح دشوار به ساده پیش می رود ولی مطابق با شاخص گانینگ همگی جملات در سطح خیلی ساده قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها