بررسی تاثیر آموزش درس‌پژوهی بر توانمندسازی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت. ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش‌حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش درس‌پژوهی بر توانمندسازی معلمان مقطع‌ابتدایی شهرستان مرودشت انجام گرفت که نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر روش، پژوهش یک‌طرح شبه‌آزمایشی، به‌شیوه پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌کنترل بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل کلیه‌معلمان ابتدایی شهرستان ‌مرودشت که درسال تحصیلی‌98-1397 در‌مدارس محل‌خدمت خود مشغول به اجرای فرایند درس‌پژوهی بودند وهمچنین معلمان غیردرس‌پژوه که دربرنامه درس‌پژوهی شرکت نکردند، بود. حجم‌نمونه نیز بااستفاده از فرمول‌کوکران، شامل 160 نفر بود. به‌منظور نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده‌شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارهای توانمندسازی کنتاکی گردآوری‌شد. روایی ابزار توسط‌متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای‌کرونباخ بررسی‌شد که مقدار این‌آزمون برای کل‌پرسشنامه برابربا 97/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمارتوصیفی و استنباطی استفاده‌شد. نتایج پژوهش نشان‌داد که بین نمرات توانمندسازی معلمان شرکت کرده در فرایند درس‌پژوهی و معلمان شرکت‌نکرده در این‌فرایند تفاوت‌معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان‌داد که بین نمرات معلمان شرکت‌کرده و شرکت‌نکرده در فرایند درس‌پژوهی در استانداردهای طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، ایجاد و حفظ جو یادگیری، اجرا و انجام تدریس، سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری، ارزیابی و انعکاس یادگیری‌و آموزش، همکاری بیشترمعلمان، فعالیت درجهت تقویت دانش‌محتوایی و تکنولوژی‌آموزشی تفاوت‌معناداری وجود دارد. از‌ این‌رو می‌توان‌گفت که درس‌پژوهی می‌تواند منجر به‌توسعه توانمندی‌های معلمان شود.

کلیدواژه‌ها