نویسنده = شهرزاد شاهسنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر

دوره 5، شماره 17، بهار 1398، صفحه 57-81

محمد صفری مهجن آبادی؛ شهرزاد شاهسنی؛ عاطفه زارعی