روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو‌ی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 فوق لیسانس تکنولوژی آموزشی، تهران، ایران.

چکیده

تدریس فعالیتی است به ظاهر آسان ولی در واقع کاری پیچیده، دقیق و تخصصی است، زیرا معلم در امر تدریس با عوامل متعدد در هم پیچیده‌ای مواجه است که تفکیک آنها از یکدیگر و تغییر آنها برای تدریس مطلوب دشوار است. یکی از این عوامل برقراری ارتباط با دانش‌آموزان است، به خصوص دانش‌آموزان کمرو و نحوه مشارکت آنها در دروس؛ همیشه از مباحث و دغدغه‌های معلمین بوده است. از همین رو هدف تحقیق حاضر ارائه روش تدریسی موثر بر کمرویی دانش‌آموزان است. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه کیفی به شیوه مطالعه موردی است که از طریق طراحی پروتکل آموزشی به شیوه معکوس همراه با مشاهده مشارکتی به رفع کمرویی دانش-آموزان پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر تهران در دبستان دخترانه شهدای رسانه است که پنج نفر به عنوان دانش‌آموزان کمرو شناسایی شدند و به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که از طریق یک شاخص و سه مقوله می‌توان به رفع کمرویی دانش-آموزان اقدام کرد از جمله؛ پذیرش در سطح شاخص و اعتماد، احترام و صمیمیت به عنوان مقولات استخراج شدند، نتایج نشان داد از طریق شاخص و مقولات؛ دانش‌آموزان کمرو به مشارکت در درس ترغیب

کلیدواژه‌ها