دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1399 
1. اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان

صفحه 1-13

حسین ایلانلو؛ علی دلاور؛ آسیه شریعتمدار؛ صدیقه احمدی