مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

2 دانشکده مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه ازاداسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

3 سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با روش سخنرانی در هنرجویان رشته حسابداری صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از؛ 60 نفر از هنرجویان دختر پایه دوازدهم هنرستان امام رضا (ع) ناحیه1 شیراز در سال تحصیلی 99 – 98 که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع شبه تجربی بوده که یک کلاس به عنوان گروه آزمایش (30 نفر) و یک کلاس به عنوان گروه کنترل (30 نفر) انتخاب شدند. قبل از شروع، از هر دو کلاس پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی معلم ساخته به عمل آمد، سپس گروه کنترل، پنج جلسه به شیوه سخنرانی تحت آموزش قرار گرفت در حالی که گروه آزمایش به شیوه ترکیبی – مشارکتی فعال آموزش دیدند. در انتها از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و با نتایج پیش آزمون توسط نرم افزار SPSS و آزمون‌های t مستقل و وابسته مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به تحلیل‌های آماری انجام شده نتایج حاکی از این است که روش تدریس ترکیبی مشارکتی فعال نسبت به روش سخنرانی تاثیر معناداری بر میزان یادگیری داشته و اثر بخش تر است.

کلیدواژه‌ها


بهرنگی، محمدرضا؛ نصیری، رحیم علی. (1395). تاثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان سال سوم راهنمایی. نشریه رهیافتی به مدیریت آموزشی: دوره هفتم.
##
پاکدل، لطیف. (1382). مقایسه  اثر بخشی روش تدریس فعال و سنتی  بر پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش شهرستان فریدن در سال تحصیلی 82-81. پایان نامه کارشناسی ارشد .
##
پیاژه، ژان: تربیت به کجا ره می­سپارد؟. ترجمه محمود منصور؛ پریدخت دادستان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران(1375).
##
پیاژه، ژان: تربیت به کجا ره می­سپارد؟. ترجمه محمود منصور؛ پریدخت دادستان. تهران: انتشارات بعثت(1376).
##
خدیوی، اسدلله؛ ملک محمدی، فریبا. (1387). مقایسه روش فعال و سنتی در پیشرفت درس علوم و میزان خلاقیت دانش آموزان سوم راهنمایی شهرستان کرج در سال تحصیلی 87-86 ، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، سال اول شماره دوم صفحه 120-95.
##
رضاپناه، شقایق؛ احدی، مسعود. (1394). مقایسه تاثیر یادگیری الکترونیکی مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی با یادگیری بر عملکرد شناختی دانشجویان. مجله فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی: سال پنجم شماره سوم.
##
ساروخانی، باقر. (1387). روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
##
شبیری، سید محمد، شمسی پاکیاده، سیده زهرا و ابراهیمی، هادی. ( 1392 ). اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت گردی. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی توسعه گردشگری: سال دوم شماره هفتم.
##
صفوی، امان الله. (1370). کلیات روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات مدرسه.
##
عاشوری، جمال، کجباف، محمدباقر، منشئی، غلامرضا و طالبی، هوشنگ. ( 1393 ).  تاثیر روش های آموزش نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی. نشریه پژوهشی در برنامه ریزی درسی: سال یازدهم شماره چهاردهم.
##
قورچیان، نادرقلی، فضلی خانی، منوچهر، موسوی، مختار و خالقی، داوود. ( 1377 ). نظریه های یادگیری و نظریه فراشناخت در فرایند یاددهی یادگیری. تهران: انتشارات تربیت.
##
کدیور، پروین. (1370). روش اکتشافی برونر در یادگیری، مجله پژوهش های تربیتی، تربیت معلم: شماره 2.
##
کرامتی، محمدرضا. (1382). یادگیری مشارکتی (یادگیری از طریق همیاری). مشهد: نشر آیین تربیت، چاپ اول.
##
کرامتی، محمدرضا؛ حسینی، بیبی مریم. (1387). تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک. مجله روانشناسی و علوم تربیتی: سال دوم شماره38 صفحه 165-147.
##
کرامتی، محمدرضا ؛ همتی، زهرا. (1394). یادگیری مشارکتی. تهران: انتشارات فروغ فلق، چاپ اول.
##
کریمی خوشحال، عذری، (1397). مقایسه روش تدریس ترکیبی فعال با روش سخنرانی در درس علوم تجربی پایه هفتم، سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش.
##
مقری، جواد؛ مقیمی گسک، اعظم. (1396). روش های نوین تدریس، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی. شیراز.
##
میردامادی، مهدی، باقری ورکانه، عباسعلی و اسمعیلی، سمیه. (1389). بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران از حفاظت محیط زیست. نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست: سال اول.
##
میرزا محمدی، محمد حسن. (1390). روش ها و فنون تدریس. تهران: انتشارات پوران پژوهش.
##
یاریاری، فریدون، کدیور، پروین و میرزاخانی، محمد. (1387). بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان. مجله روانشناسی دانشگاه تبریز: سال سوم شماره ده.
##
یغما، عادل. (1374). روش ها و الگو های تدریس. تهران: انتشارات مدرسه.
##
Aschenbrener, Ms. (2008 ). Analysis of creative and effective teaching behaviors of university nstructors. Columbia. Univrsity of Missouri.
##
Charles C. Bonwell and James A. Eison (September 2004). Active learning: Creating Excitement in the classroom, [on ˚ line] available http://www.ntlf.com/htm1/bib/91-9dig.htm.
##
Dueran, Mat D.  & Peter, A . ( 2010 ) . The impact of direct and indirect experiences on the development of environmental knowledge, attitudes, and behavior. Journal of Environmental Psychology, Vol. 30, No. 4.
##
Eylon, S, Ronen, m. & Ganiel, J. ( 2006). Computer simulation as tools for teaching and learning. Journal science education technologi. pp 93-110.
##
Harlen, W. (1999). Effective Teaching of science. Edinburgh: Scottish http://erice.ed.gov.
##
Patton, W. & Mahon, M.Mc . ( 1999 ) . Systems theory and carrer development : A new Relationship .
##
Rajeckiattiudes, D.W. (1982) . Themes and advances Sunderland, Mass. Sinaverassociates.
##
Rice, G. (2006 ) . Individual values, organizational context, and self perceptions of employ  creativity : Evidence from Egyption organization . Journal of Business Research . Vol. 59, No. 2.
##
Strong,A. Silver, M. & Perini,D. (2004). Teaching what matters most student and strategies for rasing students achievement , ASCD Pub. New York.