دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1399 
3. ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز

صفحه 31-44

سیدمحمدرضا موسوی؛ وحید درویشی؛ ماهان مکاری نورانی