بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

2 گروه معارف اسلامی و تربیت حرفه ای ، دانشگاه فرهنگیان فارس

3 دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نگرش و گرایش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس نسبت به درس اخلاق کاربردی است. روش تحقیق به صورت توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس بود. نتایج این مطالعه نشان داد که: نگرش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس نسبت به درس اخلاق کاربردی به صورت معنی دار از سطح قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ بین نگرش دانشجویان دختر و پسر نسبت به درس اخلاق کاربردی تفاوت معنی داری وجود دارد؛ دانشجویان سال اول نسبت به درس اخلاق کاربردی نگرش مطلوب تری نسبت به دانشجویان سال دوم دارند؛ دانشجویان رشته معارف اسلامی نگرش مطلوب تری نسبت درس اخلاق کاربردی در مقایسه با دانشجویان رشته های دیگر دارند؛ و بالاخره تاثیر درس اخلاق کاربردی بیشتر وابسته به استاد درس می باشد تا منابع و سرفصلهایی که برای این درس در نظر گرفته می شود؛ بنابراین، استفاده از اساتید شایسته یکی از پیشنهادهای مهم جهت دست یابی به وضعیت مطلوب در ایجاد نگرش و گرایش مثبت در دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی است.

کلیدواژه‌ها


آلموند، برندا(1386).«اخلاق کاربردی»، فصلنامه راهبرد یاس، ترجمه: حاجی حیدی، حامد، شماره9، صفحه 214.
##
اسلامی، محمدتقی(1389).« نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق»، مجله معرفت اخلاقی، سال1، شماره 2، صفحه 45.
##
امینی، محمد، رحیمی، حمید، صمدیان، زهره(1392).«تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)»، نشریه توسعه آموزش در علوم پزشکی، شماره 10.
##
چهری، محمد اسماعیل، سوری لکی، ابوذر، عبادی، عباس، محمودی، حسین، سپهوند، محمد جعفر(1393). « مقایسه نگرش دانشجویان نیمسال اول و هشتم نسبت به رشته پرستاری». نشریه پرستاری ایران، دوره   27،شماره 89، صفحه 66.
##
حسینی، سید هادی (1379) تفاوت­های بیولوژیک: زن و مرد (بدن، روان و هوش)، مجله کتاب نقد، شماره 17، صفحه 220 تا 259.
##
حلیمی جلودار، حبیب‌الله (1394). «بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة شیوة آموزش دروس معارف اسلامی با تأکید بر خصایص جمعیت‌شناختی آنان (نمونة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی. شماره 37، صفحه 117.
##
خنیفر، حسین، بردبار، حامد، فروغی قمی، فریبا(1390).«تبیین مولفه­های اخلاقی و فرهنگی در پژوهش»، مجله معرفت اخلاقی، سال 2، شماره2،صفحه 85.
##
رفیعی، علی (1382).  نقش معلم، جزوه علوم تربیتی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد.
##
سلیمی، جمال، بلندهمتان، کیوان، عبدی، آرش(1395). «ابعاد تصویر دانشگاهی؛ مطالعه نگرش و تصورات دانشجویان». فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دوره 22، شماره 4، صفحه 92.
##
شریفی، احمدحسین(1390).«چیستی اخلاق کاربردی»، مجله معرفت اخلاقی، سال2، شماره3، صفحه 83.
##
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ جعفری هرندی، مرضیه.(1388). «بررسی مقایسه­ای نگرش دانشجویان مجرد و متاهل نسبت به ازدواج از دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر». فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم، صفحه 122.
##
غفاری، محتشم، نصیری اصفهانی، ساناز، رخشنده رو، سکینه، شریفی راد، غلامرضا(1391).«ا خلاق در آموزش بهداشت: آیا آموزش‌دهندگان بهداشت با آن آشنا هستند؟»، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 9، شماره 1، صفحه 13.
##
فتاح پور مرندی، مرتضی، کاشف، سیدمحمد، سیدعامری، میرحسن(1392).«بررسی تاثیر آموزش­های اخلاقی بر تصمیم­گیری اخلاقی مربیان ورزشی»، مجله معرفت اخلاقی، سال 4، شماره2، صفحه55.
##
فرامرز قراملکی، احد، ابولحسنی نیارکی، فرشته(1390). «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، مجله ماه دین، شماره 166، صفحه 37.
##
فیروزی، رضا(1394).« آسیب­شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاه­های دانشجویان علوم پزشکی ارومیه در دوره­های دکترای حرفه­ای»، فصلنامه مطالعات معرفتی، سال 19، شماره 2، صفحه 151.
##
قاسمی، فرشید، قلتاش، عباس، خدایار، نصراله(1392).«بررسی میزان توجه به مولفه­های تربیت اخلاقی در کتاب­های درسی (مطالعات اجتماعی، فارسی و هدیه­های آسمانی) پایه ششم دوره ابتدایی»، مجموعه مقالات همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره­های آموزش و پرورش، صفحه 154.
##
لیاقت دار، محمدجواد، شانظری، جعفر، مسلمی، معصومه(1387).« بررسی میزان رضایت دانشجویان از دروس عمومی معارف اسلامی در شهر کرمان»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال 7، شماره 14، صفحه 1.
##
موسوی، ساقی؛ خوشرنگ، حسین؛ فاطمی، ساغر(1393).  اخلاق و قانون در قلمرو علوم پزشکی، رشت، انتشارات شاهد نیک.
##
وجدانی، فاطمه، ایمانی، محسن، اکبریان، رضا، صادق زاده قمصری، علیرضا(1392).« ماهیت تربیت اخلاقی از نظر فردی یا جمعی بودن از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)»، مجله پژوهش در  مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال 21، شماره 18، صفحه11.
##
یوسفی لویه، وحید(1386).«تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان». دوفصلنامه تربیت اسلامی سال سوم، شماره 5، صفحه 174.