بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان دوره متوسطه می باشد. جامعه پژوهش شامل 280 نفر از معلمان مدارس متوسطه شهر گله‌دار بوده و نمونه آماری آن شامل 160 نفر از این افراد بوده که با استفاده از جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته رفتار اخلاقی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 75/. و 85/. و روایی این دو پرسشنامه نیز توسط متخصصان تأیید شده است، می باشد. نتایج تحقیق مبین آن است که بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان ارتباط معنادار وجود دارد. نتیجه آزمون تی گروه های مستقل نشانگر وجود تفاوت معنادار از نظر متغیر جنسیت و آزمون آنوا نیز نشانگر عدم تفاوت معنادار بین نظر معلمان از نظر متغیر تحصیلات و سابقه کار در خصوص نمره رفتار اخلاقی آنها است. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام، متغیرهای جوانمردی و نوع‌دوستی رابطه معناداری با رفتار اخلاقی معلمان داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها