مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 بیکار

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تفاوت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی واز نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش 276 دانش‌آموز پسر و دختر بودند که به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی، از بین دانش آموزان دبیرستان‌های دوره‌ی متوسطه شهر گنبد کاووس انتخاب شدند. پرسشنامه های تعلل‌ورزی تحصیلی، هوش اجتماعی و تنظیم هیجانی به روش گروهی توسط آزمودنی ها تکمیل شد . روایی پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ احراز شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نشان داد که بین گروه‌های دختر و پسر از لحاظ متغیرهای هوش اجتماعی، تنظیم هیجان تفاوت وجود دارد، اما از نظر تعلل‌ورزی تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته‌ها مؤید آن است که دانش-آموزان پسر در هوش اجتماعی بالاتر از دختران است و میانگین نمرات دانش‌آموزان دختر در متغیر تنظیم هیجان بالاتر از دانش-آموزان پسر می‌باشد.این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمین، مربیان و مشاورین مدرسه می باشد که می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها