نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه شیراز

2 استاد/ دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، در قالب یک مدل علّی، بررسی رابطه‌ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی با واسطه‌ی باورهای انگیزشی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری متشکل از کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز بود. شرکت‌‌کنندگان در پژوهش شامل 320 نفر (157 پسر و 163 دختر) دانش‌آموز بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه‌‌های حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، داهلم، زیمت و فارلی، 1988)، باورهای انگیزشی (پنتریچ و دی‌گروت،1990) و سرزندگی تحصیلی (حسین‌چاری و دهقانی‌زاده،1391) را تکمیل نمودند. روایی و پایایی ابزارها احراز شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش با روش تحلیل مسیر انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل با داده‌های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی بر سرزندگی تحصیلی، حمایت اجتماعی بر باورهای انگیزشی و نیز باورهای انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی تأیید گردید. در نهایت، بررسی ضرایب تحلیل مسیر نشان داد که باورهای انگیزشی در رابطه‌ی بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. بر این اساس، منابع حمایتی می‌توانند با ارتقا سطح باورهای انگیزشی دانش‌آموزان، سرزندگی تحصیلی آن‌ها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها