دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394 
4. نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان

صفحه 71-98

هادی کریمی؛ بهرام اسماعیلی؛ علی جوانمرد؛ جعفر رئیسی؛ هادی شفیعی