بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه اصفهان

2 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل است.این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی و با جامعه‌ای شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان بابل اعم از زن و مرد، به تعداد 1100 نفر صورت گرفت. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای متناسب با حجم انجام شد و تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 19 سوال، براساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای بوده است. روایی پرسشنامه، با استفاده از روایی محتوا مشخص گردید و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 96/0برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان‌دهنده آن است که معلمان در کلاس درس به دانش‌آموزان بازخوردی ارائه می‌دهند که صادقانه و یاری رساننده باشد و همچنین فضایی دلسوزانه و سرشار از اعتماد را در کلاس فراهم می‌کنند. نتایج بخش استنباطی این حیطه نشان داد که آماره دوجمله‌ای در سطح 05/≥p معنی‌دار بوده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که میزان استفاده معلمان ابتدایی از مولفه‌های انسان‌گرا بیش از سطح متوسط است. همچنین در مورد مقایسه میزان به کارگیری مولفه‌های نظریه انسان‌گرا، آماره فریدمن در سطح 05/≥p معنی‌دار بوده، بنابراین بین میزان استفاده مولفه‌های نظریه‌ انسان‌گرایی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها