دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1394 
4. طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان

صفحه 57-76

احسان عظیم پور؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمد زاده