تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه اصفهان

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش، کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی سال ۱۳۹4 بود، واحد مطالعه، درس های مندرج در کتاب ذکرشده است. واحد تجزیه و تحلیل، متن، فعالیتها و تصویر است که برمبنای هوش های چندگانه و مقوله‌های فعال کتاب مشخص شده است. نتایج به دست آمده در ابعاد هوش چندگانه نشان می‌دهد که محتوای کتاب کارو فناوری ششم ابتدایی بیشتر به هوش دیداری با (36/40) درصد و کمتر به هوش موسیقیایی می‌پردازد. در بخش تحلیل، برمبنای فعال و غیرفعال بودن کتاب، ضریب درگیری متن 036/0 است که نشان میدهد متن کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی به شیوه فعالی نوشته نشده است. ضریب درگیری تصاویر نیز 22/0 تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب، دانش‌آموز را درگیر در یادگیری نمیکند. همچنین در بخش تحلیل شاخص فعالیت محور بودن کتاب، ضریب درگیری 9/0 تعیین شد که نشان میدهد کتاب، فعالیت محور است.

کلیدواژه‌ها