طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 شهید مدنی آذربایجان

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبار بخشی به مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان انجام شد. براى انجام پژوهش از روش‌ جمع‌آوری نظرات معلمان و تحلیل مضمون برای ساخت مقیاس و روش توصیفی- پیمایشی برای اعتباربخشی به مقیاس طراحی شده استفاده شد. این پژوهش شامل دو نمونه آمارى بود که براى هدف اول 43 نفر معلم به روش نمونه‌گیری هدفمند و براى هدف دوم 354 نفر معلم به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای طبقه‌ای به عنوان آزمودنى انتخاب شدند. براى جمع‌آوری داده‌ها از دو ابزار محقق ساخته استفاده شد. اولین پرسش‌نامه داراى یک سؤال باز بود که در آن از معلمان نمونه اول خواسته شد تا راهبردهای انضباطی خود را در کلاس فهرست نمایند. دومین پرسش‌نامه یک مقیاس 35 سؤالى بود که آیتم‌هاى آن به طریق تحلیل مضمون و براساس نظرات معلمان از بین راهبردهای انضباطی آن‌ها انتخاب شده بود. برای تعیین مولفه‌های این پرسشنامه از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی و چرخش متعامد واریماکس استفاده شد. نتایج تحلیل عاملى اکتشافى نشان داد که راهبردهای انضباطی معلمان را در هفت نوع راهبرد دسته‌بندی کرد که عبارتند از: قیمی(مستقیم)، پیش‌گیری مبتنی بر قانون گذاری، انسانی( غیرمستقیم)، واکنش سریع، مبتنی بر رابطه و شناخت، غیرکلامی و نمونه و مدل‌سازی.

کلیدواژه‌ها