آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان، ایران.

4 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، ایران.

5 کارشناس ارشد علوم تربیتی، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی غیرآزمایشی و جامعه آماری شامل 6450 دانش‌آموز و 685 آموزگار بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 363 دانش‌آموز و 246 آموزگار انتخاب گردید. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه خسروی و همکاران (1391) استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد:
الف) متغیرهای مطلوبیت زمان درس هنر، فضای درس هنر و راهبردهای یاددهی – یادگیری هم از دیدگاه معلمان و هم از دیدگاه دانش‌آموزان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
ب) متغیرهای مطلوبیت گروه‌بندی درس هنر و ارزشیابی درس هنر هرچند از دیدگاه معلمان مطلوبیت بود اما از دیدگاه دانش‌آموزان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
ج) متغیرهای مطلوبیت مواد و منابع آموزشی، محتوای درس هنر و فعالیت‌های یادگیری هرچند از دیدگاه دانش‌آموزان مطلوب بود اما از دیدگاه معلمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها