رابطه هوش سیال و ویژگی‌های شخصیتی با تفکر واگرا در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شناختی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سیال و ویژگی‌های شخصیتی با تفکر واگرا در دانش‌آموزان دانش اموزان دوره ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه به روش نمونه‌گیری خوشه ای چندمرحله‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 366 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری (کلب، 1984)، ویژگی‌های شخصیتی نئو (کاستا و مک‌کری، 2002) و آزمون ریون کودکان (1973) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده-ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش سیال با تفکر واگر در دانش‌آموزان رابطه مثبت، مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری و وظیفه‌شناسی با تفکر واگر رابطه مثبت مستقیم و معنادار و بین روان‌نژندگرایی با تفکر واگر رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها