دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1397 
5. شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی مبتتی بر المپیزم

صفحه 81-98

محمد حسین میرسلیمانی؛ ابراهیم آرین فرد


6. طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی

صفحه 99-122

عبدالخالق فلاحی؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ ابوالفضل بختیاری؛ جعفر ترک زاده