دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1400 
1. رویکردهای آموزش استیم : مرور نظام مند

صفحه 1-15

هادی پورشافعی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مینا محمدزاده


2. واکاوی چالش مولفه های فرهنگ دانشگاهی در آموزش مجازی: مطالعه ای موردی

صفحه 16-28

نازیلا کاظم پور؛ کوثر کیاپاشا؛ محبوبه فرجی؛ مهدیه قنبری حمیدابادی؛ سید فاطمه زارع شیخکلایی؛ مرتضی محمدزاده