نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه تبریز

2 دانشجو/ دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‌گیری هدف درونی- بیرونی با هیجان‌های تحصیلی لذت، ملالت، غرور و شرم در درس ریاضی بود. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده گردید. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های دولتی نواحی پنج‌گانه تبریز بود که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه، نمونه‌ای شامل 345 نفر (167 دختر، 178 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. برای جمع‌‌آوری اطلاعات از پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل گردید. ماتریس همبستگی بین متغیرها حاکی از ارتباط مثبت و معنی‌دار هیجان‌های لذت و غرور با متغیرهای انگیزشی بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ارزش تکلیف و خودکارآمدی 35 درصد واریانس هیجان تحصیلی لذت در درس ریاضی را تبیین نمودند. عوامل انگیزشی ارزش تکلیف، خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف بیرونی، پیش‌بینی کننده 21 درصد از واریانس ملالت در کلاس ریاضی بودند. درمورد هیجان تحصیلی غرور، تنها پیش‌بینی کننده معنی‌دار، خودکارآمدی با تبیین واریانس 8 درصد بود. خودکارآمدی، و جهت‌گیری هدف بیرونی پیش‌بینی کننده 12 درصد از واریانس هیجان شرم بودند.

کلیدواژه‌ها