نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس

2 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه فرهنگیان.

3 مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی

4 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

5 روانشناس بالینی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه خودکارآمدی، راهبردهای شناختی- فراشناختی با خودناتوان‌سازی تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس بوده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر استان فارس می باشد که در سال تحصیلی90-91 مشغول به تحصیل بودند. به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای به حجم 322 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه خودکارآمدی شوآرزو و جروسالم ، پرسشنامه راهبردهای شناختی- فراشناختی واحدی و پرسشنامه خودناتوان‌سازی تحصیلی رود‌والت و جونز بوده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین خودکارآمدی و خودناتوان‌سازی تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین راهبردهای شناختی- فراشناختی و خودناتوان‌سازی تحصیلی نیز رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر خودکارآمدی تحصیلی و راهبرد فراشناختی، بطور معناداری خودناتوان‌سازی تحصیلی را پیش بینی می کنند و متغیر راهبردهای شناختی، پیش بینی کننده خوبی برای خودناتوان‌سازی تحصیلی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها