مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشگاه زنجان

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر گروه‌های مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری دانش‌آموزان بود. به این منظور از بین 680 دانش‌آموز پسر پایه نهم ناحیه 4 شهر کرج به روش نمونه گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای به حجم 60 نفر انتخاب شده و در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول به روش سنتی، گروه دوم با الگوی مشارکتی رسمی و گروه سوم با الگوی مشارکتی غیر رسمی در درس مطالعات اجتماعی مورد آموزش قرار گرفتند. داده‌های حاصل از اجرای سه راهبرد مذکور، با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت تحصیلی و میزان یادداری دانش‌آموزانی که با الگوی مشارکتی رسمی و غیر رسمی آموزش دریافت کرده‌اند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که به روش سخنرانی مورد آموزش قرار گرفته‌اند؛ اما در یادداری دانش‌آموزان بین الگوی مشارکتی رسمی و غیر رسمی تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، الگوهای مشارکتی رسمی و غیر رسمی می‌تواند در پیشرفت تحصیلی و میزان یادداری دانش‌آموزان موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها