اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدیر مدارس ابتدایی شهرستان قصر شیرین، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، اداره آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب، ایران.

4 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

5 دانشجوی پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران.

6 کارشناس آموزش و برنامه ریزی دانشکده سما واحد سرپل ذهاب

چکیده

بکارگیری صرف روش‌های آموزش سنتی، پاسخگوی نیاز نظام تعلیم وتربیت امروزه نیست؛ در نظام‌های آموزش امروزی، شیوه های جدید و فعال تدریس در فرایند یاددهی- یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف روش آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان در درس زبان انگلیسیانجام گرفت. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 96- 1395 بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد66 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص‌های میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانش آموزان گروه آزمایش که از الگوی طراحی آموزشی بایبی برای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول آموزش دیده بودند در پس آزمون، بیشتر بود(p=0.001). همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل در آزمون انگیزش پیشرفت تفاوت معنی دار آماری یافت شد(p<0/05).

کلیدواژه‌ها