تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران.

3 کارشناس اداره آموزش و پرورش آق قلا، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده فراگیران از وب‌سایت مدارس هوشمند و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع مقایسه‌ای است. جامعه آماری فراگیران مدارس متوسطه دوره‌ی اول شهرستان تهران که دارای وب‏سایت مدارس هوشمند می‌باشند، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 120 فراگیر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌‌های انگیزش تحصیلی والرند و همکاران(1992)، پرسشنامه محقق ساخته استفاده از وب‌سایت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود که پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ به ترتیب 88/0 و 84/0 بدست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین انگیزش درونی و بیرونی فراگیران با میزان استفاده آنان از وب‌سایت مدارس هوشمند رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه متغیر انگیزش درونی برای انجام کار بیشترین و متغیر انگیزش بیرونی تنظیم همانندسازی کمترین تاثیر را بر میزان استفاده فرگیران از وب‌سایت مدارس هوشمند دارند و آموزش از طریق وب‌سایت مدارس هوشمند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می‌گردد.

کلیدواژه‌ها