نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، مهنوش اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • اسماعیلی، بهرام مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • اسماعیلی، محسن ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • الماسی، فرید ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • امیرتیموری، محمدحسن مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • اناری نژاد، عباس آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • اناری نژاد، عباس رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]

ب

 • بارانی، حمید خلاقیت در کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول: یک تحلیل محتوی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 87-110]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر مقایسه معیارهای تدریس اثربخش در دوره های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 25-46]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-74]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی تأثیر آموزش مهارت‌ها و روش‌های مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 23-48]

پ

 • پارسا، عبدالله مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • پروانه، فرهاد اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]

ت

 • تقی زاده، عباس تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]

ج

 • جانقربان، ثریا تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]
 • جباری، آرزو بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]
 • جدیدی، هوشنگ ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • جوانمرد، علی مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • جوکار، اسماعیل آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • جوکار، اسماعیل رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]
 • جوکار، حمیدرضا خلاقیت در کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول: یک تحلیل محتوی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 87-110]

ح

 • حاتمی، جواد تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]
 • حیدری فر، محمدرئوف اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]

ر

 • رحمانی راد، سودابه اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]

ز

 • زندی، بهمن آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]

س

 • ساعدی، نرگس تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]
 • سرمدی، محمدرضا آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • سعیدی پور، بهمن آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • سلطانی راد، زهره ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • سلیمانی، مهدی تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • سلیمانی فر، امید مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]

ش

 • شبانی، رحیم رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]
 • شعبانی، فرزانه مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]

ص

 • صفری، یحیی اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]

ع

 • عارضی، سوزان آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • عبدالحسینی، سلیمه اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • عبدالحسینی، سلیمه بررسی وضعیت موجود صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 9-24]
 • عزیزی، کیوان اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • عزیزی، کیوان ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • عزیزی محمودآباد، مهران تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانی های آنان در خصوص اجرای اصلاحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 63-82]
 • عظمی، مسعود ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • عمادی، زهره آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • عیدی، حسین رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]

غ

 • غلامی، سید صادق رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]

ف

 • فدایی، محمد رضا تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانی های آنان در خصوص اجرای اصلاحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 63-82]
 • فرید، ابوالفضل تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-74]
 • فلاحی، مریم مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • فیروزی، محمد رضا تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]

ق

 • قادری، عبدالرسول رویکرد تربیت معلم : روحیه‏ ی علمی یا روحیه‏ ی معلمی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 109-130]
 • قاسمی، امین بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • قاسمی سامنی، متین مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • قنبری، مهدی فهمِ چالش‌های عنصر ارزشیابی برنامه‌درسی دانشجویان دوره‌ کارشناسی رشته‌ علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان: جٌستاری پدیدارشناسانه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 47-62]

ک

 • کریمی، آرمین بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]
 • کریمی، آروین بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]

گ

 • گلرخ کلوزی، زهرا اثربخشی آموزش گروهی ایمن‌سازی روانی در مقابل استرس بر سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دوره پیش‌دانشگاهی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 95-108]

م

 • محمدی، سجاد بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • محمدیان نصرآبادی، سیداسمعیل ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • محمدی گلینی، اسلام اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • مرادزاده، رحیم بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • مرادی، آسیه تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • مرادی، امیر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌ها و روش‌های مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 23-48]
 • مزیدی، محمد رویکرد تربیت معلم : روحیه‏ ی علمی یا روحیه‏ ی معلمی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 109-130]
 • معمر، جمال بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • ملکی پور، احمد بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • ملکی پور، عیسی بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • موسوی، فرانک بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • موسوی، فرانک بررسی وضعیت موجود صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 9-24]
 • مولایی، سیده نجمه آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • مولایی، سیده نجمه رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]

ن

 • نوشادی، ناصر تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]
 • نیکخواه، محمد فهمِ چالش‌های عنصر ارزشیابی برنامه‌درسی دانشجویان دوره‌ کارشناسی رشته‌ علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان: جٌستاری پدیدارشناسانه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 47-62]

ه

 • همتی، فریما اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]

ی

 • یزدانبخش، کامران تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • یوسف پور، نسرین اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]