پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 اموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین مؤلفه‏های صبر(متعالی شدن، شکیبایی،استقامت، رضایت ودرنگ) و اضطراب امتحان با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت(اهداف یادگیری ، عملکردگرایی ،عملکردگریزی و بلاتکلیفی) در دانشجویان دانشگاه شیراز بود. بدین منظور281 دانشجو(161پسر و120 دختر) دوره کارشناسی ارشد ساکن در خوابگاه های دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه صبر، پرسشنامه هدف گرایی و مقیاس اضطراب امتحان پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل مسیر در مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که از بین مؤلفه‏های صبر، مؤلفه‏های شکیبایی، رضایت و استقامت به گونه منفی و مؤلفه متعالی شدن به گونه مثبت پیش بینی کننده اضطراب امتحان بوده است. علاوه بر این هدف عملکردگریزی در رابطه بین مؤلفه‏های صبر و اضطراب امتحان نقش واسطه ای را ایفا می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‏شود با آموزش صبر اضطراب امتحان را در یادگیرندگان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها