دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، بهار 1399 
1. شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی

صفحه 12-16

سعید رومانی؛ محمدرضا طالاری؛ اسفندیار سپهوند


4. بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور

صفحه 47-64

حمدالله حبیبی؛ فیروز محمودی؛ سعید خدایاری شوطی؛ زهرا بابازاده هاسونی