نمایه نویسندگان

آ

 • آب روشن، حسن پیش بینی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و نشاط ذهنی براساس جهت گیری هدف پیشرفت در دانش آموزان دبیرستانی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 119-143]
 • آذری، روشنک بررسی درزمانی ساخت صفت‌های فاعلی و مفعولی زبان فارسی و تحلیل محتوای آموزشی آن در کتب متوسطه نظام قدیم و جدید [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 36-48]
 • آرین فرد، ابراهیم شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی مبتتی بر المپیزم [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 81-98]
 • آزادی، نفیسه تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 65-84]
 • آق آتابای، آمنه مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]

ا

 • ابتکاری، محمد حسین بررسی رابطه بین نگرش به فناوری آموزشی ویدیوپروژکتور و میزان استفاده ازآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 81-100]
 • ابتکاری، محمد حسین تحلیل نشانه‌شناسی برساخت‌ تصویر زن در کتب درسی با تأکید بر دیدگاه بارت [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 26-37]
 • ابراهیمی‌علویجه، محمد بررسی میزان تأکید کتاب درسی ریاضی نهم بر آموزش حل مسائل دنیای واقعی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 86-98]
 • ابویی مهریزی، وجیهه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 43-52]
 • احمدآبادی، آرزو روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]
 • احمدی، سیروس بررسی رابطه بین نگرش به فناوری آموزشی ویدیوپروژکتور و میزان استفاده ازآن از منظر معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 81-100]
 • احمدی، صدیقه اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • احمدی، فاطمه اثربخشی آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام بر گرفته از آیات قرآن کریم بر کاهش اضطراب دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • احمدی، مهنوش اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • ادیب، یوسف تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 61-85]
 • ادیب منش، مرزبان بررسی قابلیت اجرایی"برنامه ریزی درسی دانشگاه محور"در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 67-86]
 • ازادی دهبیدی، فاطمه پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • اسدی، حسن ضرورت بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 55-71]
 • اسماعیلی، بهرام نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • اسماعیلی، بهرام مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • اسماعیلی، بهرام مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-120]
 • اسماعیلی، بهرام اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • اسماعیلی، فاطمه بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • اسماعیلی، محسن ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • اسمعیلی، محسن اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • افتخاری، جابر درس پژوهی؛ چالش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 91-103]
 • افتخاری، جابر تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-84]
 • افتخاری، جابر برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • افتخاری، حجت بررسی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان های شهر مشکان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 29-49]
 • افتخاری، حجت درس پژوهی؛ چالش‌ها، پیامدها و راهکارها [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 91-103]
 • افتخاری، حجت تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-84]
 • افتخاری، حجت برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • افتخاری، حجت ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع‌پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان‌دهنده( درس پژوهی) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 11-30]
 • افتخاری، حجت طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • افسری، علی ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • افسری سرداری، بتول نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 1-11]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 22-40]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه بین شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی دانش آموزان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-103]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی سعدآباد [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 69-90]
 • اکبرزاده، صدیقه بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]
 • اکبری، محمدرضا رابطه مدیریت زمان با خلاقیت و خود تنظیمی دانش اموزان پایه ششم ابتدایی سعدآباد [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 69-90]
 • البرزی، محبوبه رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]
 • الماسی، فرید ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • اله کرم تاجدی، پروین ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]
 • الیاسی، سعید اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • امیرتاش، علی محمد شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دوره‌های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از منظر معلمان مرد شرکت کننده در مسابقات علمی فرهنگی ورزشی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 85-101]
 • امیرتیموری، محمدحسن مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • امیری، رضا مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • امیری، مهدی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-67]
 • امیری، مهدی بررسی تطبیقی آموزش و پرورش در دو مکتب طبیعت گرایی و اسلام؛ ویژگی ها و عناصر برنامه درسی [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 77-100]
 • امیریان، لیلا اثربخشی ترسیم نقشه‌های‌ مفهومی گروهی بر حیطه‌های یادگیری دانش-آموزان در درس‌شیمی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 65-80]
 • اناری نژاد، عباس رابطه تجربه دوره آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس. [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 1-21]
 • اناری نژاد، عباس آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • اناری نژاد، عباس رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]
 • اناری نژاد، عباس بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • اناری نژاد، عباس تجربه زیسته من در دانشگاه فرهنگیان برای معلم شدن [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 29-52]
 • اناری نژاد، عباس رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]
 • اناری نژاد، عباس بررسی تاثیر آموزش درس‌پژوهی بر توانمندسازی معلمان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 38-54]
 • اناری نژاد، عباس بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]
 • انصاری، ایلا اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر ارتقاء کیفیت زندگی و رضایتمندی زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 68-84]
 • انصاری راد، پرویز اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • ایزدپناه، امین بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم‌و‌تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه‌های جان دیویی [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 45-66]
 • ایلانلو، حسین اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]

ب

 • بابا زاده هاسونی، زهرا اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]
 • بابازاده هاسونی، زهرا بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • بادله، علیرضا تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]
 • بارانی، حمید خلاقیت در کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول: یک تحلیل محتوی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 87-110]
 • باصری، محمد پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • بافنده، حسن رابطه هوش سیال و ویژگی‌های شخصیتی با تفکر واگرا در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 65-79]
 • باقری کراچی، امین آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • بحرینی، مجید معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]
 • بختیاری، ابوالفضل طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 99-122]
 • بخش زاده، غلامرضا تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-84]
 • بدری، رحیم بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • بدری گرگری، رحیم نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-25]
 • براهوئی مقدم، نورمحمد بررسی راهکارهایی برای افزایش میزان آمادگی و پیشرفت زبانی دانش آموزان درپایه اول ابتدایی در مناطق دو زبانه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 118-129]
 • بسطام کیش، مهدی تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 99-111]
 • بنی اسدی، طاهره تأثیر قصه‌گویی بر میزان رشد خلاقیت، نوآوری و هویت کودکان در دوره پیش‌دبستان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 67-84]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر مقایسه معیارهای تدریس اثربخش در دوره های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 25-46]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-74]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی تأثیر آموزش مهارت‌ها و روش‌های مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 23-48]
 • بهنیا، علی رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]
 • بیژندی، قباد اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • بیژندی، مهناز اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • بیژنی، فاطمه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و الگوهای ارتباطی خانواده با خود تنظیمی دانش آموزان [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 85-103]

پ

 • پارسا، عبدالله مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • پرتابیان، اکبر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رفتار اخلاقی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 54-67]
 • پروانه، فرهاد اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • پروانه، فرهاد تحلیل کتابهایِ درسیِ تاریخِ مقطع متوسطة‌ نظام آموزشی ایران دورة‌ پهلوی‌ِدوم از منظر بررسی و مقایسة مؤلفه‌های هویّت ملّی با هویّت دینی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 29-45]
 • پرویزنیا، زهرا تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • پناهنده، عباس پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 144-166]
 • پیری، موسی مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • پیمان فر، مهرسا مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]

ت

 • تاک، فاطمه مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]
 • ترک زاده، جعفر رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]
 • ترک زاده، جعفر طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 99-122]
 • تقوایی یزدی، مریم بررسی تاثیر درس‌پژوهی بر عملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی دانش‌آموزان سال پنجم ابتدایی شهر ساری [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 81-98]
 • تقی زاده، عباس تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]
 • توماج، عبدالجلال تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]

ج

 • جانقربان، ثریا تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]
 • جاهدی، سهیلا بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • جاهدی، سهیلا ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • جباری، آرزو بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]
 • جدیدی، هوشنگ ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • جعفری، راهب رابطه هوش سیال و ویژگی‌های شخصیتی با تفکر واگرا در دانش‌آموزان دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 65-79]
 • جعفریان یسار، حمید بازخوانی مفاهیم معلم پژوهنده و درس پژوهی از نگاه دانشجویان علوم تربیتی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 14-24]
 • جعفریان یسار، فرزانه بازخوانی مفاهیم معلم پژوهنده و درس پژوهی از نگاه دانشجویان علوم تربیتی [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 14-24]
 • جوانمرد، علی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • جوانمرد، علی مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • جوانمردی، محمد حسین نقش چیدمان عرصه‌بندی فعالیت‌ها و گردش در فضا بر کاهش استرس و ارتقای کیفیت یادگیری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 49-60]
 • جوکار، اسماعیل آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • جوکار، اسماعیل رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]
 • جوکار، اسماعیل بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • جوکار، حمیدرضا خلاقیت در کتب فرهنگ و هنر متوسطه اول: یک تحلیل محتوی [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 87-110]
 • جوکار، علی بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]

ح

 • حاتمی، جواد تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]
 • حاتمی آبادشاپوری، زهرا تجربه زیسته من در دانشگاه فرهنگیان برای معلم شدن [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 29-52]
 • حبیبی، حمدالله بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • حبیبی، رامین مقایسه تفاوت های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل ورزی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 41-53]
 • حجازی، اسد بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • حجازی، اسد آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 23-41]
 • حجازی، اسد بررسی تحقق فرصت‌های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در آموش و پرورش ایران [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-13]
 • حسن زادگان رودسری، ماهرخ اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • حسین پور، حامد شناسایی و ساختاردهی موانع توسعه دوره‌های فوق برنامه ورزشی در آموزش و پرورش از منظر معلمان مرد شرکت کننده در مسابقات علمی فرهنگی ورزشی [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 85-101]
 • حسین پور، هدایت بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • حسین زاده، مریم بررسی تحقق فرصت‌های برابر یادگیری مبتنی بر حذف فاصله طبقاتی بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در آموش و پرورش ایران [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 1-13]
 • حسینی خواه، خدیجه تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]
 • حیدری، ژیلا بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روان‌شناختی اساسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 81-98]
 • حیدری فر، محمدرئوف اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • حیرانی، فروغ مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]

خ

 • خاکسار، فاطمه رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]
 • خالدی، اسد بررسی تأثیر فضای مجازی(مبتنی بر تلفن همراه) بر سلامت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-48]
 • خالق خواه، علی ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • خداداده، ندا اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • خدامرادی، ابوالفضل انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]
 • خدایاری شوطی، سعید اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]
 • خدایاری شوطی، سعید بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • خرمائی، فرهاد پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • خسروی، مهوش تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]
 • خشنود، مرضیه تأملی در معنای "صدق" در قرآن و دلالت‌های آن در تربیت و آموزش [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 45-64]
 • خضرلو، غلامرضا رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]
 • خلیفه، رضا رویکرد آینده پژوهی و نقش و اهداف آن در برنامه درسی تعلیم و تربیت نوین [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 31-43]
 • خلیفه، مصطفی رویکرد آینده پژوهی و نقش و اهداف آن در برنامه درسی تعلیم و تربیت نوین [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 31-43]
 • خوشبخت، فریبا رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]

د

 • داداش زاده، امین تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]
 • درویشی، وحید ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • دژکوهی، محمدجواد رابطه انسجام خانوادگی و مهارت های زندگی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 125-138]
 • دلاور، علی اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • دهقانی، مرضیه تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 69-90]

ذ

 • ذاکری، مختار تحلیل و تبیین عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای مبانی و فرایند‌های هویت‌یابی [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 72-86]

ر

 • رئیسی، جعفر نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • راسخی پور، مریم بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]
 • رامی، رضا تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • رحمانی راد، سودابه اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • رستگار، محمدرضا پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • رسولی، اعظم مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • رشیدزاده، عبداله بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • رضایی، احمد مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • رضایی، احمد ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات: پردیس‌های استان قم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 11-22]
 • رضایی، هادی مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • رضایی آبگلی، علیرضا ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات: پردیس‌های استان قم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 11-22]
 • رفاهی، ژاله پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 144-166]
 • رنجبر، معصومه اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 68-85]
 • روان، زهرا تاثیر آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 16-29]
 • روشن، غلامحسین ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی ماده 28 در ارتقاء نگرش، آگاهی و توانایی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 60-75]
 • رومانی، سعید شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]

ز

 • زابلی، مصطفی پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس مؤلفه‏ های صبر با واسطه گری مؤلفه های اهداف پیشرفت در دانشجویان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 52-70]
 • زارع، زهرا اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • زارع، سمیه ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • زارع خلیلی، مجتبی آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • زارع شیبانی، کورش بررسی نگرش ها و گرایش های دانشجویان نسبت به درس اخلاق کاربردی (مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان استان فارس) [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 17-30]
 • زارعی، حیدرعلی تاثیر آموزش دقت بر توانایی دیکته نویسی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 16-29]
 • زارعی، سیروس تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 99-111]
 • زارعی، عاطفه بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]
 • زاهد بابلان، عادل ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • زره ساز، زیبا نقش چیدمان عرصه‌بندی فعالیت‌ها و گردش در فضا بر کاهش استرس و ارتقای کیفیت یادگیری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 49-60]
 • زمانی، بی بی عشرت تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]
 • زندی، بهمن آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • زوار، تقی اثربخشی ترسیم نقشه‌های‌ مفهومی گروهی بر حیطه‌های یادگیری دانش-آموزان در درس‌شیمی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 65-80]

س

 • ساعد موچشی، لطف الله اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]
 • ساعدی، نرگس تأثیر بکارگیری اپلیکیشن‌های هوشمند آموزش ریاضی، بر مهارت حل مسأله و گرایش اجتناب-حل مسأله دانشجویان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 111-128]
 • سبزی، ندا نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 26-51]
 • سپهری، کبری معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]
 • سپهوند، اسفندیار شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]
 • ستاری، صدرالدین مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 11-26]
 • سجادی، خاطره نقش چیدمان عرصه‌بندی فعالیت‌ها و گردش در فضا بر کاهش استرس و ارتقای کیفیت یادگیری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 49-60]
 • سرافراز، مهدی رضا رابطه‌ ذهن‌آگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب نقش جنسیت بین دانش‌آموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 14-25]
 • سرمدی، محمدرضا آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • سرمدی پور، مهران بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • سعیدی پور، بهمن آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • سقایی، بهرام بررسی تأثیر فضای مجازی(مبتنی بر تلفن همراه) بر سلامت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 27-48]
 • سکوت، کبری تأثیر انگیزش تحصیلی بر میزان استفاده‌ی فراگیران از وب سایت مدارس هوشمند و مؤثر بودن به کارگیری وب سایت‌ها بر پیشرفت تحصیلی آنان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 71-88]
 • سلطانی راد، زهره ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • سلیمانی، مهدی تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • سلیمانی فر، امید مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • سنگی، فروغ بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 11-30]
 • سیادت، سیدعلی بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-35]

ش

 • شاهسنی، شهرزاد بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]
 • شاهمرادی، نسیم مقایسه اثربخشی روش تدریس ترکیبی – مشارکتی فعال با سخنرانی در درس تهیه صورت های مالی رشته حسابداری [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 1-16]
 • شبانی، رحیم رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]
 • شبانی، رحیم زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]
 • شبانی، رحیم اختلالات دیکته نویسی در مقطع ابتدایی (مطالعه موردی: اختلال دیکته نویسی معین) [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 9-30]
 • شجاع زاده، سهیلا زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]
 • شریعتمدار، آسیه اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر کیفیت زندگی و رضایت شغلی معلمان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 1-13]
 • شریفی نجف ابادی، اطهر اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • شعبانی، فرزانه مقایسه ی تأثیر آموزش مبتنی بر برنامه ی رایانه ای و آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 49-66]
 • شفیعی، لاله رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]
 • شفیعی، هادی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • شفیعی سروستانی، مریم چگونه توانستم بی علاقگی و بی توجهی مهدی (فراگیر پایه ششم) نسبت به انجام تکالیف را رفع نمایم: اقدام پژوهی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 69-79]
 • شفیعی سروستانی، مریم بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 47-59]
 • شکوهی، محمد جعفر واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • شمشیری، بابک ارمان گرایی واقع بینانه رویکردی مناسب برای تربیت دینی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 111-132]
 • شمشیری، بابک در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 49-66]
 • شمشیری، بابک بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 11-30]
 • شمشیری، بابک تدریس درس علوم پایه اول دوره ابتدایی به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 11-27]
 • شمشیری، بابک ضرورت بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 55-71]
 • شمشیری، بابک بازسازی نقش و کارکرد فلسفه تعلیم‌و‌تربیت در نسبت با عمل تربیتی مبتنی بر اندیشه‌های جان دیویی [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 45-66]
 • شهبازی، محمد رضا تبیین پدیدار شناسی آموزگاران از تفکر خلاق کودکان در دبستان. [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 101-123]
 • شهسواری، سارا ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • شیبانی، امید علی مقایسه اثر بخشی نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس با نظریه تصمیم گیری تیدمن برعملکرد شغلی معلمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 53-68]
 • شیروانی شیری، علی فلسفه ملاصدرا و حل چالش "هست" و "باید" تربیتی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]
 • شیروانی شیری، علی در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 49-66]
 • شیروانی شیری، علی تأملی در معنای "صدق" در قرآن و دلالت‌های آن در تربیت و آموزش [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 45-64]
 • شیروانی شیری، علی رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]
 • شیروانی شیری، علی تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی پایه اول ابتدایی از منظر شاخص خلاقیت گیلفورد [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 65-84]

ص

 • صادقی، سهراب بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • صادقی، سهراب آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • صادقی حبیب آباد، علی معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • صالحی، محمد رضا ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]
 • صالحی، محمد رضا اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • صحبت لو، علی تأملی آینده پژوهانه بر تربیت‏ حرفه‏ ای در نظام آموزشی ایران [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-17]
 • صفاری بروجنی، محمد اثربخشی آموزش الکترونیکی در انگیزه و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 9-30]
 • صفری، فهیمه تأملی در معنای "صدق" در قرآن و دلالت‌های آن در تربیت و آموزش [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 45-64]
 • صفری، محمود روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]
 • صفری، یحیی اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • صفری مهجن آبادی، محمد بررسی سیر تاریخی تعلیم و تربیت ایران و نقاط قوت و ضعف آن در سه دوره باستان، اسلامی و معاصر [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 57-81]
 • صناعی، فرشته آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 23-41]

ط

 • طالاری، محمدرضا شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 12-16]
 • طالبی، احسان پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • طالبی، احسان آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • طالبی، سید حسن انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]
 • طباطبایی، سید محمود تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • طباطبایی، فاطمه سادات بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]

ع

 • عابدی، زهرا طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • عارضی، سوزان آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 67-84]
 • عاشقی، بهنام سنجش مولفه‌های مهارت ارتباطی در تدریس (مطالعه موردی: مدرسان تربیت بدنی) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 109-124]
 • عبدالحسینی، سلیمه اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • عبدالحسینی، سلیمه بررسی وضعیت موجود صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 9-24]
 • عبدالمالکی، سمیه اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان تاب آوری، برکیفیت زندگی و کاهش رفتار ناسازگارانه دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 101-122]
 • عجمی بافرانی، بشیر ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • عزتی لارسری، ابراهیم سنجش مولفه‌های مهارت ارتباطی در تدریس (مطالعه موردی: مدرسان تربیت بدنی) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 109-124]
 • عزیزی، کیوان اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • عزیزی، کیوان ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • عزیزی، کیوان تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • عزیزی محمودآباد، مهران تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانی های آنان در خصوص اجرای اصلاحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 63-82]
 • عزیزی محمودآباد، مهران تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]
 • عزیزی محمودآباد، مهران تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 99-111]
 • عسکری، صفورا بررسی رابطه خود نظم دهی تحصیلی و اشتیاق در مدرسه دانش‌آموزان کلاس ششم شهر شیراز [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 47-59]
 • عظمی، مسعود ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • عظمی، مسعود تحول ناشی از آموزش بر مبنای الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 51-65]
 • عظمی، مسعود ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]
 • عظیم پور، احسان طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]
 • عظیم پور، احسان بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]
 • علیدادی، علیرضا آسیب شناسی دوره مهارت‌آموزی استخدامی‌های ماده (28) از دیدگاه مهارت‌آموزان،مدرسان و برگزارکنندگان [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 31-62]
 • علیدادی، علیرضا آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • علیدادی، علیرضا واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • علیرضایی، رویا مقایسه ی احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه مدارس عادی و هوشمند [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 11-26]
 • علیزاده، حمیده روش تدریس معکوس؛ شیوه ای نوین بر کاهش کمرویی در دانش آموزان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 37-48]
 • عمادی، زهره آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • عیدی، حسین رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]

غ

 • غلامی، اعظم تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]
 • غلامی، اعظم تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 69-90]
 • غلامی، اعظم تأثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 53-68]
 • غلامی، اعظم تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی دهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر تدریس مبتنی بر آن در میزان یادگیری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 47-67]
 • غلامی، سید صادق رابطه عملکرد تحصیلی در دوره متوسطه و دوره کارشناسی در دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 107-118]
 • غلامی، سید صادق زاویه دید و نمای دوری و نزدیکی در ژرفانمایی لوح‌های کتاب ریاضی اول دبستان و تناسب آن ویژگی‌های رشدی دانش آموزان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 45-64]
 • غلامی، ندا ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی (5E)بر یادگیری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 82-90]

ف

 • فتحی آذر، اسکندر بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • فتحی آذر، اسکندر تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 61-85]
 • فدایی، محمد رضا تبیین مدل علّی تأثیر باورهای خودکارآمدی معلّمان بر نگرانی های آنان در خصوص اجرای اصلاحات برنامه درسی آموزش ریاضی در حوزه حل مسئله [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 63-82]
 • فراست، حسین ارزیابی میزان ارتباط محتوای درسی کتاب های علوم تجربی مقطع ابتدایی با گرایش های مختلف علوم پایه [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 31-45]
 • فراست، حسین ارزیابی میزان اثر بخشی دوره آموزشی ماده 28 در ارتقاء نگرش، آگاهی و توانایی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 60-75]
 • فرامرزی، فرحناز رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • فرخی، افروز خوانشی از نظام آموزشی توسعه محور بر اساس دیدگاه های عقل گرایانه معتزله [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 11-26]
 • فرمهینی فراهانی، محسن اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]
 • فرید، ابوالفضل تأثیر الگوی تدریس بدیعه پردازی و الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای بر بهبود تفکر خلاق دانش آموزان [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 53-74]
 • فکری، کاترین اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر خمین [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 68-85]
 • فکری، کاترین مقایسه اثر بخشی نظریه عقلانی عاطفی رفتاری الیس با نظریه تصمیم گیری تیدمن برعملکرد شغلی معلمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 53-68]
 • فلاحی، عبدالخالق طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 99-122]
 • فلاحی، مریم مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • فلاحی، مریم بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]
 • فولادچنگ، محبوبه نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 26-51]
 • فیروزآبادی، پریوش سادات اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • فیروزبخت، سمیرا بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر حل مسئله بر عملکرد تحصیلی، باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردان در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تیزهوشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 86-98]
 • فیروزی، محمد رضا تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]

ق

 • قادری، عبدالرسول رویکرد تربیت معلم : روحیه‏ ی علمی یا روحیه‏ ی معلمی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 109-130]
 • قادری، عبدالرسول ارمان گرایی واقع بینانه رویکردی مناسب برای تربیت دینی [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 111-132]
 • قادری، عبدالرسول اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 43-52]
 • قادری، عبدالرسول مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-120]
 • قاسمی، امین بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • قاسمی، مهدی آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 23-41]
 • قاسمی سامنی، متین مقایسه تاثیر آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد رفتاری و چندرسانه ای مبتنی بر رویکرد شناختی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 103-125]
 • قاسمی سامنی، متین بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]
 • قبادیان، مسلم مقایسه گرایش به تفکر انتقادی وخودکارامدی تحصیلی دردانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 25-36]
 • قربانی، حسین رهایی یا اسارت: بازنمایی برساخت دانش آموزان از معنای مدرسه [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 96-117]
 • قربانی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم بر اساس روش ویلیام رومی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 83-101]
 • قربانی، محمدرضا تأثیر تدریس به روش آزمایشگاهی بر یادگیری مفاهیم زیست شناسی و مقایسه بین دانش آموزان دختر و پسر [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 53-68]
 • قربانی، محمدرضا تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی دهم بر اساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر و تأثیر تدریس مبتنی بر آن در میزان یادگیری [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 47-67]
 • قره آغاجی، سعید نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف و درماندگی آموخته‌شده در رابطه‌ی بین نظریه‌های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]
 • قره آغاجی، سعید نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت‏ گیری هدف در پیش‏بینی هیجان‌های تحصیلی ریاضی [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 1-25]
 • قنبری، مهدی معلمان پایه ششم ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری فرصت‌ها و محدودیت‌های درس تفکّر و پژوهش را چه چیزی میدانند؟: یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 41-53]
 • قنبری، مهدی فهمِ چالش‌های عنصر ارزشیابی برنامه‌درسی دانشجویان دوره‌ کارشناسی رشته‌ علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان: جٌستاری پدیدارشناسانه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 47-62]
 • قنبری، مهدی جستاری در برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 17-35]

ک

 • کریمی، آرمین بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]
 • کریمی، آروین بررسی تاثیر آموزش درس کار و فناوری بر اساس الگوی یادگیری مغز محور بر میزان یادگیری و یادداری و مهارت های فناورانه دانش آموزان پایه هفتم [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 9-24]
 • کریمی، هادی نقش واسطه‌ای هدف‌گذاری را در رابطه بین سبک اسناد و خودکارآمدی معلمان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 71-98]
 • کشاورز، حبیب چگونه توانستم بی علاقگی و بی توجهی مهدی (فراگیر پایه ششم) نسبت به انجام تکالیف را رفع نمایم: اقدام پژوهی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 69-79]
 • کشاورززاده، علی اعتبارسنجی ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت معلمان مدارس دوره متوسطه کشور (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 47-69]
 • کشت‌ورز کندازی، احسان اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 17-31]
 • کشت ورز کندازی، احسان بررسی تاثیر آموزش درس‌پژوهی بر توانمندسازی معلمان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 38-54]
 • کشت ورز کندازی، احسان واکاوی نقش آموزش خلاقیت با استفاده از سنجش حافظه کاری در خودباوری و مهارت حل‌مسئله در کودکان [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 46-66]
 • کشمیری، هادی نقش چیدمان عرصه‌بندی فعالیت‌ها و گردش در فضا بر کاهش استرس و ارتقای کیفیت یادگیری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 49-60]
 • کماسی، مهدی بررسی تاثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 85-95]

گ

 • گلرخ کلوزی، زهرا اثربخشی آموزش گروهی ایمن‌سازی روانی در مقابل استرس بر سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دوره پیش‌دانشگاهی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 95-108]

م

 • مجتهدی زنجیر اباد، ابوالقاسم خوانشی از نظام آموزشی توسعه محور بر اساس دیدگاه های عقل گرایانه معتزله [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 11-26]
 • محبی، شهلا تأثیر بازی‌های آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درسی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه چهارم ابتدائی ناحیه سه شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 27-55]
 • محبی، محمد حسین بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • محبی، محمد حسین آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 23-41]
 • محمدی، حیدر اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • محمدی، سجاد بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • محمدی، فرحان اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • محمدی، مهدی رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت‌های سطوح برتر تفکر فراگیران [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 167-189]
 • محمدی، مهدی طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 99-122]
 • محمدیان نصرآبادی، سیداسمعیل ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه ای تدریس اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال1396 [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 75-86]
 • محمدی جلالی، مجتبی اثربخشی آموزش راهکارهای مقابله ای اسلام بر گرفته از آیات قرآن کریم بر کاهش اضطراب دانش آموزان [دوره 1، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • محمدی گلینی، اسلام اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • محمودی، فیروز بررسی میزان اثربخشی اجرای «طرح هوشمند سازی مدارس» و رابطه آن با جو یادگیری محور [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 47-64]
 • محمودی، فیروز تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 61-85]
 • محمودی قوژدی، معصومه تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ابتدایی از نظر مقوله های سه گانه سواد تغذیه ای [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 69-90]
 • مرادزاده، رحیم بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • مرادی، آسیه تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • مرادی، امیر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌ها و روش‌های مطالعه با الگوی مدیریت آموزش بر خودراهبری دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 23-48]
 • مرادی، راضیه رابطه جو یادگیری و خودکارآمدی معلّم با پیشرفت تحصیلی درس علوم: نقش واسطه‌ ای نگرش به علوم [دوره 6، شماره 21، 1399، صفحه 32-46]
 • مرادی، سبحان تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 99-111]
 • مرزوقی، رحمت الله طراحی و اعتباریابی مقیاس ارزیابی بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی: یک مطالعه ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 99-122]
 • مزارعی، مصطفی پیش‌بینی هوش اجتماعی بر اساس سبک مطالعه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر شیراز [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 91-105]
 • مزارعی، مصطفی آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • مزیدی، محمد رویکرد تربیت معلم : روحیه‏ ی علمی یا روحیه‏ ی معلمی؟ [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 109-130]
 • مسلم، حمید معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • مسلمی، فهیمه برنامة درسی آموزش بهزیستی در دورة ابتدایی (بر اساس عناصر برنامة درسی کلاین) [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 83-108]
 • مصرآبادی، جواد طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]
 • مصلح امیردهی، هادی بررسی میزان کاربست مولفه های نظریه انسان گرایی توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 21-35]
 • مصلح امیردهی، هادی تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه ی هوشهای چندگانه گاردنر و میزان فعال بودن [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 36-56]
 • مصلح امیردهی، هادی مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • مظفری، طاهره تعیین تأثیر آموزش راهبردهای خودگردانی بر توانایی حل مسائل غیرمعمولی [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 121-136]
 • معصومی نژاد، رضا تبیین ماهیت سطوح تصمیم گیری در آزادسازی برنامه درسی دوره ابتدایی: یک مطالعه تلفیقی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 61-85]
 • معمر، جمال بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • معینی کیا، مهدی ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • مقصودی، مجتبی فراتحلیل زبان‌آموزی به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 14-28]
 • مقصودی، مجتبی انگیزه خواندن و ارتباط آن با توانایی درک مفاهیم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ایرانی در رشته های مختلف [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 87-118]
 • مکاری نورانی، ماهان ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • مکی ابادی، مریم ارتقاء کیفیت آموزش خاصیت توزیع‌پذیری ضرب و یادگیری معنادار با استفاده از الگوی تدریس پیش سازمان‌دهنده( درس پژوهی) [دوره 5، شماره 18، 1398، صفحه 11-30]
 • مکی ابادی، مریم طراحی الگوی تدریس ضرب کسر در عدد(عملگر) با تاکید برتقویت هوش فضایی دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهدای مشکان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 1-15]
 • ملکی پور، احمد بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • ملکی پور، عیسی بررسی رابطه گونه‌های فلسفه آموزشی با راهبردهای مدیریت کلاس در بین معلمان مدارس منطقه دهلران [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 85-102]
 • منصوری، نعمت اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • مهدی زاده، آرزو اثربخشی آموزش بایبی (5E) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 67-86]
 • مهدی نژاد، جمال الدین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی با تاکید بر قابلیت‌های محیطی موثر بر ذهن و رفتار دانش‌آموزان [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 111-140]
 • مهیمنی، آنوشا اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 43-52]
 • موسوی، ستاره بررسی ارتباط بین میزان کاربست نوآوریهای برنامه درسی با مهارت‌های فراشناختی در معلمان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 67-80]
 • موسوی، سیدمحمدرضا ارتباط استحکام روانی و بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر اهواز [دوره 6، شماره 24، 1399، صفحه 31-44]
 • موسوی، سیدیعقوب ارزیابی رضایت تحصیلی مهارت آموزان ماده 28 دانشگاه فرهنگیان استان فارس [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 103-120]
 • موسوی، فرانک بررسی رابطه دانش فناورانه و سواد سلامت دیجیتال در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در دو مرکز دانشگاهی شهید صدوقی و شهید رجائی [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 9-26]
 • موسوی، فرانک بررسی وضعیت موجود صلاحیت های حرفه ای عمومی مربیان پیش دبستانی و مقایسه با وضع مطلوب [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 9-24]
 • موسوی، فرانک اثربخشی آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی بر ارتقاء یادگیری، روحیه ی رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 87-109]
 • موسوی، فرانک تأثیر بازی‌های آموزش تخیلی در انگیزش تحصیلی و میزان پیشرفت درسی دانش آموزان دختر در درس ریاضی پایه چهارم ابتدائی ناحیه سه شهر کرمانشاه [دوره 5، شماره 17، 1398، صفحه 27-55]
 • موسوی، فرانک نقش آموزش ریاضی پایه ششم با استفاده از تخته هوشمند بر میزان یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 1-11]
 • مولایی، سیده نجمه آموزش اثربخش از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس؛ یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 49-68]
 • مولایی، سیده نجمه رابطه تجارب دانشگاهی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 2، شماره 8، 1395، صفحه 25-52]
 • مولایی، سیده نجمه بررسی میزان اثربخشی نظام آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان از دید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 3، شماره 9، 1396، صفحه 9-27]
 • مومنی، خدامراد رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • مومنی، محمد بررسی میزان انطباق محتوای آموزشی دوره انتقال با نیاز سوادآموزان استان فارس [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 11-30]
 • میرزاییان، وحید فراتحلیل زبان‌آموزی به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 6، شماره 23، 1399، صفحه 14-28]
 • میرسلیمانی، محمد حسین شیوه ی آموزشی تربیت بدنی تلفیقی مبتتی بر المپیزم [دوره 4، شماره 15، 1397، صفحه 81-98]
 • میرفرجود لنگرودی، سیده سمیرا ارائه مدلی برای نقش مهارت، نیاز و نگرش دبیران به فاوا بر کاربست آن در جریان تدریس با میانجی کیفیت خدمات فناوری در مدارس هوشمند [دوره 3، شماره 11، 1396، صفحه 63-82]
 • میرنسب، میرمحمود نقش واسطه‌ای جهت‌گیری هدف و درماندگی آموخته‌شده در رابطه‌ی بین نظریه‌های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-13]

ن

 • نادری، مهدی تأملی آینده پژوهانه بر تربیت‏ حرفه‏ ای در نظام آموزشی ایران [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 1-17]
 • ناظمیان، صدیقه بررسی اثر بخشی فناوری نانو در آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 71-81]
 • نبوی زاده، راحله سادات در نکوهش «تملق»: گفتاری انتقادی در تربیت و آموزش اخلاق [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 49-66]
 • نظرپور، محسن بررسی موانع معلمان در ارتقای نیازهای روان‌شناختی اساسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 81-98]
 • نظری، خسرو بررسی میزان بکارگیری الگوهای نوین یاددهی – یادگیری جویس و همکاران در مدارس ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 1-25]
 • نظری، خسرو آسیب‌شناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 23-41]
 • نعمت اللهی، سوسن رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]
 • نورپیشه، ندا آینده‌پژوهی در تربیت‌معلم با رویکرد دانش و فناوری از دید هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 60-70]
 • نوروزی، رضاعلی رابطه‌ بین فراگیر و معلم با تأکید بر رویکردهای نوین آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1398، صفحه 30-46]
 • نوروزی، زهرا بررسی پایبندی به عقاید مذهبی و مطالعه ی غیردرسی بر مشارکت سیاسی دانشجو معلمان [دوره 3، شماره 10، 1396، صفحه 31-44]
 • نوشادی، ناصر تهیه و طراحی مقیاس معلم مراقبتی برای دوره ابتدایی [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 83-106]
 • نیکخواه، محمد فهمِ چالش‌های عنصر ارزشیابی برنامه‌درسی دانشجویان دوره‌ کارشناسی رشته‌ علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان: جٌستاری پدیدارشناسانه [دوره 2، شماره 7، 1395، صفحه 47-62]
 • نیکخواه، محمد جستاری در برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت مجازی فرهنگیان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 17-35]
 • نیکی، پویا تحلیل محتوای مطالعات اجتماعی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های آموزش شهروندی [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 99-111]

و

 • وحیدی، محمد اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خود تنظیمی هیجانی دانش آموزان پسر متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 43-52]
 • وحیدی، محمد مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-120]
 • ولیخانی، احمد رابطه‌ ذهن‌آگاهی و وضعیت تحصیلی در چارچوب نقش جنسیت بین دانش‌آموزان دبیرستانی پایه سوم شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 14-25]

ه

 • هاشمی، تورج بررسی اثر بخشی بسته آموزشی راهبردهای خودگردان-فراشناختی بر مولفه های تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 27-46]
 • هدایتی، اکبر مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • هدایتی، اکبر ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات: پردیس‌های استان قم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 11-22]
 • هدایتی، مصطفی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل شکاف کیفیت خدمات: پردیس‌های استان قم [دوره 4، شماره 13، 1397، صفحه 11-22]
 • همتی، فریما اثربخشی آموزش به سبک مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو در کلاس درس جغرافیا بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان [دوره 2، شماره 6، 1395، صفحه 27-48]
 • هوشمندی، فاطمه تدریس درس علوم پایه اول دوره ابتدایی به روش برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان [دوره 4، شماره 16، 1397، صفحه 11-27]

ی

 • یارمحمد زاده، پیمان طراحی و اعتباربخشی مقیاس راهبردهای انضباطی معلمان [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 57-76]
 • یافتیان، نرگس بررسی میزان تأکید کتاب درسی ریاضی نهم بر آموزش حل مسائل دنیای واقعی [دوره 7، شماره 25، 1400، صفحه 86-98]
 • یذرافکن، حمید رابطه بین جو دانشگاه با باورهای دینی و شادکامی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شیراز [دوره 1، شماره 4، 1394، صفحه 22-40]
 • یزدان بخش، کامران رابطه سبک های شناختی و سبک های یادگیری با اضطراب ریاضی در دانش آموزان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 26-40]
 • یزدانبخش، کامران تاثیرآموزش مهارت های مطالعه بر عملکرد تحصیلی با نقش تعدیل کنندگی اسنادها در دانش ‏آموزان دبیرستان های شهر کرمانشاه [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 9-22]
 • یزدانی، سهراب بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و بلوغ حرفه‌ای معلمان علوم اجتماعی با سبک تدریس آنان در مدارس دوره اول متوسطه شهر تبریز [دوره 6، شماره 22، 1399، صفحه 48-59]
 • یعقوبی زاد گروی، ابراهیم مقایسه عملکرد معاونان فناوری و اطلاعات مدارس باکارکردهای مصوب و مورد انتظار ازآنان در مدارس شهرستان زرین‌شهر [دوره 3، شماره 12، 1396، صفحه 89-109]
 • یوسف پور، نسرین اثربخشی آموزش بر اساس تکنیک سکوسازی بر ارتقاء سطح خودکارآمدی در دانش آموزان [دوره 2، شماره 5، 1395، صفحه 69-94]
 • یوسفی، محمد جواد مدل مفهومی مبانی سیاسی فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 14، 1397، صفحه 103-120]
 • یوسفی، محمد جواد ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم کتاب جغرافیای کاربردی(3) پایه دوازدهم رشته انسانی با استفاده از شاخص های فلش،فرای و گانینگ [دوره 5، شماره 20، 1398، صفحه 12-25]
 • یوسفی افراشته، مجید مقایسه تاثیر گروه مشارکتی رسمی و غیر رسمی تدریس در پیشرفت تحصیلی و یادداری [دوره 1، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]